Regulamin refundacji

 

Wzory dokumentów

 

Załącznik do Uchwały OR BOIPiP

Nr 133/VII/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 

R E G U L A M I N

Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Członków Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Bielsku-Białej

 

 

 

§ 1

1. Do korzystania z refundacji kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mają prawo członkowie BOIPiP regularnie i terminowo opłacający składki członkowskie przez co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

2. Refundację może otrzymać członek samorządu zwolniony z obowiązku opłacania składek na podstawie § 4 tekstu jednolitego uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18-20 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału tj. pielęgniarki, położne:

  • bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);

  • które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem.*

  • wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,

  • przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,

  • pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,

  • będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,

  • pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy.

  • niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

*dotyczy osób niewykonujących zawodu, które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze.

3. Członek samorządu nieopłacający składek może ubiegać się o refundację kosztów kształcenia po uregulowaniu  wszelkich zaległości wobec BOIPiP za okres ostatnich 3 lat.

4. Przez refundację rozumie się zwrot przez BOIPiP udokumentowanych kosztów zakończonego kształcenia poniesionych przez osobę uprawnioną do uzyskania refundacji.

 

§ 2

1. Refundacja jest przyznawana na podstawie indywidualnego pisemnego wniosku złożonego przez członka samorządu wraz z kompletem załączników.

2. Wzór wniosku określa Załącznik Nr 1 do regulaminu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

a) w przypadku specjalizacji - dyplom ukończenia szkolenia specjalizacyjnego,

b) w przypadku kursu kwalifikacyjnego/specjalistycznego/dokształcającego – zaświadczenie o ukończeniu kursu,

c) w przypadku sympozjum/konferencji/zjazdu/warsztatów – potwierdzenie zakwalifikowania oraz zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający udział w  sympozjum/konferencji/ zjeździe/warsztatach,

d) imienny oryginał faktury VAT lub rachunek wystawiony przez organizatora kształcenia,

e) w przypadku pielęgniarek i położnych przebywających na bezrobociu - zaświadczenie o statusie bezrobotnego.

4. Wnioski o refundację powinny być:

a) wypełnione dokładnie i czytelnie,

b) kompletne, tzn. zawierać wszystkie żądane i prawdziwe dane.

5. Załączniki do wniosku /oprócz faktury/ mogą być przedkładane w kopiach poświadczonych przez  pracownika BOIPiP.

6. Wniosek  wypełniony nieczytelnie, niedokładanie czy też złożony bez wymaganych załączników pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia, o czym osoba składająca wniosek zostanie poinformowana. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie wyklucza ponownego złożenia wniosku o refundację, o ile ponowny wniosek zostanie złożony w termie wskazanym w ust. 8.

7. Wniosek składa się w Biurze Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 28.

8. O refundację można się ubiegać nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia kształcenia. Wniosek wniesiony po tym terminie pozostawiony zostanie bez rozpoznania. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do BOIPiP.

9. Decyzja o przyznaniu refundacji podejmowana jest Uchwałą Okręgowej Rady BOIPiP i jest ostateczna. Okręgowa Rada BOIPiP może odmówić refundacji z uzasadnionych przyczyn, mimo spełnienia przesłanek przyznania refundacji określonych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku decyzja w przedmiocie refundacji powinna zawierać uzasadnienie.

 

§ 3

1.    Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych objęte refundacją, z zastrzeżeniem ust. 2, to:

a) specjalizacja,

b) kurs kwalifikacyjny,

c) kurs specjalistyczny,

d) kurs dokształcający,

e) sympozjum/konferencja/zjazd/warsztat organizowane przez organizatorów kształcenia podyplomowego o których mowa w art. 75 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych dotyczy wyłącznie kosztów samego kształcenia i nie obejmuje w szczególności diet, kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów, materiałów dydaktycznych itp.

 

§ 4

1. Wysokość refundacji kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dopuszczalna częstotliwość ich przyznawania:

a) specjalizacja finansowana w całości przez członka samorządu podlega refundacji w wysokości nie więcej niż  1.000,00 zł , przy czym refundacja może być przyznana jeden raz w ciągu 10 lat pracy zawodowej;

b) kurs kwalifikacyjny podlega refundacji do wysokości 50% kosztów kursu, jeden raz w ciągu czterech lat pracy zawodowej, jednak wysokość przyznanej refundacji nie może wynosić  więcej niż 800 zł;

c) kurs specjalistyczny podlega refundacji do wysokości 50% kosztów kursu, jeden raz w ciągu dwóch lat pracy zawodowej, jednak wysokość przyznanej refundacji nie może wynosić  więcej niż 250 zł;

d) kurs dokształcający podlega refundacji do wysokości 50% kosztów kursu, jeden raz na w ciągu  dwóch lat pracy zawodowej, jednak refundacja nie może wynosić  więcej niż  200 zł;

e) konferencje/zjazdy/sympozja/warsztaty podlegają refundacji do wysokości 40% poniesionych kosztów kształcenia, jeden raz w ciągu dwóch lat pracy zawodowej, jednak refundacja nie może wynosić  więcej niż  250 zł.

2. W przypadku wystąpienia o przyznanie refundacji częściej niż dopuszczalna częstotliwość ich przyznania określa w ust. 1 , wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.

3. Łączna wysokość wszystkich udzielanych refundacji w danym roku kalendarzowym uzależniona jest od środków finansowych określanych corocznie w budżecie BOIPiP uchwałą Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej.  Po wyczerpaniu się środków przeznaczonych na dany rok, BOIPiP będzie uprawniona do odmowy przyznania refundacji.

4. Rezygnacja z uczestnictwa w każdej z form kształcenia bez wiarygodnego usprawiedliwienia w czasie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkować brakiem możliwości wnioskowania przez pielęgniarkę/położną o kolejną refundację przez okres 24 miesięcy.

5. Jednodniowe szkolenia – kursokonferencje organizowane przez Beskidzką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej będą w całości finansowane z budżetu Izby, bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i diet.

 

§ 5

W przypadku stwierdzenia, że refundacja kosztów kształcenia została przyznana na podstawie nieprawdziwych danych, sfałszowanych, podrobionych lub przerobionych dokumentów, bądź też członek samorządu w rzeczywistości nie uczestniczył w szkoleniu lub refundacja została przyznana z naruszeniem dopuszczalnej częstotliwości jej przyznania, kwota refundacji podlega zwrotowi  wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wypłaty kwoty refundacji do dnia jej zwrotu, na konto Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej Nr 28 1050 1070 1000 0001 0027 5783 nie później niż 7 dni od otrzymania wezwania z Izby.

 

§ 6

1. Kwota refundacji, zgodnie z dokonanym wyborem i wskazaniem we Wniosku o refundację, zostanie przelana bezpośrednio na konto osobiste członka samorządu lub na konto organizatora kształcenia.

2. Refundacja kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jest dochodem członka samorządu i podlega samodzielnemu rozliczeniu przez niego przy składaniu rocznego zeznania podatkowego. Członek BOIPiP otrzyma PIT celem rozliczenia z właściwym Urzędem Skarbowym.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 29 czerwca 2017 r.

 

Kształcenie podjęte przed dniem wejścia w życie Regulaminu będzie refundowane na zasadach obowiązujących w poprzednim Regulaminie.

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy