Tel./fax +48 33 822 81 11
e-mail: boipip@boipip.org.pl

Wtorek 22 Maj 2018

Rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin, w których może być prowadzona specjalizacja

Dz.U.2013.1562

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

(Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 r.)

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:

1)   anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2)   chirurgicznego;

3)   geriatrycznego;

4)   internistycznego;

5)   onkologicznego;

6)   operacyjnego;

7)   opieki długoterminowej;

8)   opieki paliatywnej;

9)   pediatrycznego;

10)psychiatrycznego;

11)ratunkowego;

12)rodzinnego.

2. Specjalizacja dla pielęgniarek może być prowadzona w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - w ochronie zdrowia pracujących.

3. Specjalizacja dla położnych może być prowadzona w dziedzinach pielęgniarstwa:

1)   ginekologiczno-położniczego;

2)   rodzinnego.

4. Specjalizacja dla pielęgniarek i położnych może być prowadzona w dziedzinie pielęgniarstwa:

1)   epidemiologicznego;

2)   neonatologicznego.

§ 2. 1. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:

1)   anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2)   chirurgicznego;

3)   diabetologicznego;

4)   geriatrycznego;

5)   internistycznego;

6)   kardiologicznego;

7)   nefrologicznego z dializoterapią;

8)   neonatologicznego;

9)   neurologicznego;

10)onkologicznego;

11)operacyjnego;

12)opieki długoterminowej;

13)opieki paliatywnej;

14)pediatrycznego;

15)psychiatrycznego;

16)ratunkowego;

17)rodzinnego;

18)środowiska nauczania i wychowania;

19)transplantacyjnego.

2. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek może być prowadzony w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - w ochronie zdrowia pracujących.

3. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:

1)   anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii;

2)   operacyjnego;

3)   rodzinnego.

4. Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych może być prowadzony w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r.