Tel./fax +48 33 822 81 11
e-mail: boipip@boipip.org.pl

Wtorek 22 Maj 2018

Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zapewnienia ciągłości opieki nad uczniami

Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami realizowany przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22 grudnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

W zakres ten wchodzi udzielanie uczniom pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć. W sytuacjach zachorowań i urazów ucznia na terenie szkoły, wymagających wezwania karetki pogotowia, pielęgniarka powinna poinformować
o tym fakcie telefonicznie rodziców ucznia, zaś ucznia przekazać pod opiekę zespołu wyjazdowego.

W przypadkach zachorowań uczniów nie wymagających wezwania karetki pogotowia, pielęgniarka powinna zawiadomić rodziców i do czasu ich przybycia zapewnić dziecku opiekę w gabinecie na terenie szkoły.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, realizując swoje zadania profilaktyczne, nie pełni roli opiekuna uczniów, zatem nie jest osobą upoważnioną do transportu ucznia do przychodni czy też szpitala.

 
 

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego