Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 10 lipca 2017r.

W dniu 10 lipca 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Wiceprezes Sebastian Irzykowski, członek Prezydium Andrzej Tytuła)   z Panią  Wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko.


Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę samorządu i dotyczyło siedmiu zagadnień:
•    projekt ustawy o POZ,
•    prace nad projektem ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w  wieku szkolnym,.
•    zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek położnych,
•    System Monitorowania Kształcenia Podyplomowego,
•    Karta Specjalisty Medycznego,
•    kontynuacja wynagrodzeń wynikająca z OWU z dnia 14 września 2015 r.,
•    dotacja dla samorządu na rok 2017.

Podniesiona została kwestia obaw środowiska pielęgniarek i położnych związanych z projektem Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Jako niepokojący wskazano zapis  dotyczący daty granicznej 31 grudnia 2024r., po której świadczeniobiorca nie będzie mógł dokonać wyboru pielęgniarki i położnej spoza Zespołu POZ.  Poinformowano o zagrożeniach wynikających z zapisów projektu Ustawy o POZ, co w konsekwencji będzie miało wpływ na ograniczenie samodzielności i funkcjonowania praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych w Polsce.


Trwające prace nad założeniami do projektu Ustawy o Zdrowiu Dzieci i Młodzieży były powodem do zwrócenia uwagi na braku udziału przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w pracach legislacyjnych. Taki tryb procedowania umożliwia udział ekspertów merytorycznie i praktycznie przygotowanych do tworzenia prawa, które na etapie opiniowania mogą powodować liczne rozbieżności. Pani Wiceminister zaproponowała formułę spotkań roboczych.
W ocenie Pani Wiceminister założenia do projektu  wzmacniają rolę pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Ma stać się ona koordynatorem w tym obszarze i zajmować centralną pozycję w stosunku do innych specjalistów działających w medycynie szkolnej. Zmiany demograficzne mają zostać wykorzystane dla wzmocnienia opieki nad uczniem poprzez odpowiednią wycenę świadczeń, które mimo zmniejszenia liczby szkół oraz uczęszczających do nich dzieci i młodzieży nie spowoduje ograniczenia środków na realizację zadań.


Poruszone zostały kwestie zmiany w systemie kształcenia podyplomowego i stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w tym obszarze. Wskazano na potrzebę zdefiniowania katalogu organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pani Wiceminister dostrzega potrzebę zmiany funkcjonowania systemu zarówno w zakresie organizacji kształcenia jak i jego merytorycznego funkcjonowania. Prace będą kontynuowane w ramach pracy Zespołu ds. strategii.


Spotkanie było okazją do przedstawienia szerokiej listy problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem System Monitorowania Kształcenia zarówno z perspektywy okręgowej izby pielęgniarek i położnych, organizatora kształcenia podyplomowego jak  i pielęgniarki/położnej korzystającej z aplikacji SMK. Najczęstsze problemy dotyczyły sposobów weryfikacji danych pielęgniarki/położnej, niedopracowania systemu w zakresie rejestracji uczestników na szkolenia. W związku deficytami Systemu Monitorowania Kształcenia w wielu obszarach zaproponowano, aby Minister Zdrowia korzystając ze swoich uprawnień zawiesił do końca roku lub do czasu usunięcia wszystkich usterek System Monitorowania Kształcenia.  Pani Wiceminister zapewniła, iż podejmie stosowne działania i wzmocni nacisk na Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia do przyspieszenia prac oraz szybsze usuwanie usterek i błędów.


W związku z rozpoczęciem  przez samorząd lekarski prac nad kartą specjalisty medycznego zwróco się z pytaniem czy w chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia podjęło działania nad tożsamymi rozwiązaniami dla pielęgniarek i położnych. W chwili obecnej brak aktywności Ministerstwa Zdrowia w tym obszarze.


Kolejnym poruszonym obszarem była ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych oraz jej wpływ na realizację rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przedstawiciele samorządu zwrócili na deficyty przyjętej przez Sejm ustawy w zakresie braku umocowania magistra pielęgniarstwa i położnictwa w odrębnym przedziale  oraz braku akceptacji środowiska dla współczynnika pracy określonego dla pielęgniarek i położnych bez specjalizacji na poziomie 0,64. Pani Wiceminister wyjaśniała iż zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym (do końca 2019 r. zamiast przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana będzie kwota 3,9 tys. zł brutto). Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego - do końca 2021 r. Najniższe miesięczne wynagrodzenie określone w ustawie dotyczy zasadniczego wynagrodzenia brutto, nie obejmuje więc dodatków za pracę zmianową oraz wysługę . Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie placówki medyczne - zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Zwrócono uwagę na fakt, iż dotychczas nie przedstawiono źródeł dodatkowych środków finansowych, które przeznaczone zostałyby na wykonanie zadań nakładanych na podmioty lecznicze omawianą ustawą. Samorząd obawia się, iż środki zostaną na ten cel przekazane w ryczałcie, który będzie nowym sposobem finasowania zostaną przeznaczone na sfinansowanie podwyżek dla innych pracowników medycznych. W stosunku do pielęgniarek i położnych pracodawcy wykorzystają środki płynące z rozporządzenia  Ministra  Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pani Wiceminister wyjaśniła, iż ustawa wprost nie reguluje tego zagadnienia i wskazała na rolę zakładowych organizacji  związków zawodowych oraz porozumień jakie mogą i powinny zawierać z pracodawcą.
Zwrócono się  z pytaniem o realizację kolejnej transzy dodatku dla pielęgniarek  zatrudnionych w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych. Pani Wiceminister wyjaśniła, iż dotacja zostanie niebawem przekazana wojewodom, co spowoduje wypłatę środków z wyrównaniem od stycznia 2017r.


W sprawie dotacji dla samorządu na rok 2017 Pani Wiceminister poinformowała, że dotacje są w trakcie realizacji.

WAŻNE! INFORMAJCA WS PRACY BIUR IZBY W OKRESIE WAKACYJNYM

UPRZEJMIE  INFORMUJEMY,  ŻE BIURA BESKIDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

W OKRESIE WAKACYJNYM,

TJ. OD DNIA 1 LIPCA 2017 r. DO 31 SIERPNIA 2017 r.

                                                      

BĘDĄ CZYNNE CODZIENNIE

W GODZINACH OD 7:00 DO 15:00.


 

Zaproszenie na konferencję "Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycowej" 29.09.2017

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Alicji Szewczyk - Przewodniczącej Polskiej Federacji Edukacji w  Diabetologii, zapraszamy do udziału w V Jubileuszowej  Konferencji Zadania pielęgniarki i położnej w  terapii cukrzycy, która odbędzie się 29 września br. w Warszawie. Podczas spotkania będziecie mogli Państwo wziąć udział w warsztatach poświęconych następującym tematom:

  • Praca z pacjentem ze stopą cukrzycową,
  • Komunikacja z trudnym pacjentem,
  • Praca z osobą w wieku podeszłym.

Więcej informacji o wydarzeniu mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej https://www.instytutpwn.pl/konferencja/diabetologia2017/

W przypadku zainteresowania udziałem większej grupy ( powyżej trzech osób), proponujemy Państwu 10 % rabat na udział w konferencji.

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://i.pzwl.pl/pip_2017/

Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na szkolenie jednodniowe w dniu 22 czerwca 2017 r.

 

Komisja ds. Położnych, Firma Expanscience Lansinoh, Nutricia, Nutropharma, PBKM

oraz Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

 

 serdecznie zapraszają

 

na szkolenie 1-dniowe na temat:

"Wizyta położnej POZ" - mgr Sylwia Jarco – Położna Rodzinna
"Karmienie piersi
ą i co dalej?” - mgr Irena Żurawska - Dietetyk

 

Szkolenie  odbędzie sw dniu 22 czerwca 2017 r.,

godz. 10:00 w siedzibie BOIPiP

 (ul. Warszawska 28, 43-300 Bielsko-Biała).

 

Wszelkich informacji udzielają:

 

BOIPiP - Malwina Misik tel. 511 558 688,

Ośrodek  BOIPiP tel. 33/ 816 49 60

 

Szkolenie połączone z poczęstunkiem dla uczestników. 

Wstęp wolny, rejestracja nie jest wymagana.


 

Wycieczka w BIESZCZADY 09.09.2017

 

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę w Bieszczady w dniach 7-9 września 2017 r.
Zapisy w Sekretariacie Izby pod nr tel. 33 822 81 11.

Zapraszamy!

 


1 dzień – wyjazd o godz. 6.00 przejazd do Rymanowa – huta szkła artystycznego Sabina, pokaz wytopu szkła , bilet 7 zł, następnie przejazd do Komańczy- Klasztor Sióstr Nazaretanek, miejsce internowania Prymasa 1000-lecia Stefana Wyszyńskiego, tu kilkakrotnie przebywał ks. Karol Wojtyła, późniejszy Papież św. Jan Paweł II. Przejazd do Polańczyka, hotel ***Zefir, www.hotel-zefir.pl obiadokolacja ( zupa, drugie danie, deser, kawa lub herbata, woda mineralna) nocleg.

W hotelu możliwość skorzystania bezpłatnie z ruskiej bani - sauna zewnętrzna opalana drewnem z basenu i jacuzzi zewnętrznego pod zadaszeniem przy dogodnych warunkach atmosferycznych oraz z siłowni w godzinach otwarcia strefy SPA.

Za dodatkowa opłatą z sauny i jacuzzi wewnętrznego oraz tężni solankowej.

 

2 dzień – śniadanie, przejazd Wielką Pętlą Bieszczadzką, Myczkowce zapora, Przełęcz Wyżna z której rozpościera się widok na Bieszczady Zach. i Połoninę Wetlińską, spacer do schroniska Chatka Puchatka ok. 3 godz. z czasem wolnym w schronisku, rejs stateczkiem po Jeziorze Solińskim , bilet grupowy 17 zł oraz spacer po największej w Polsce zaporze wodnej, czas wolny. Przejazd do Krasiczyna, obiadokolacja ( zupa, drugie danie, deser, kawa lub herbata, woda mineralna) nocleg w Hotelu***

Zamkowym Powozownia www.krasiczyn.com.pl

 

3 dzień – śniadanie, zwiedzanie zamku oraz parku z przewodnikiem, bilet 8 zł następnie przejazd do Kalwarii Pacławskiej - Sanktuarium. Przemyśl – spacer po mieście z przewodnikiem, możliwość zamówienia obiadu w restauracji Dominikańska ( zupa, drugie danie, kompot, kawa lub herbata i ciasto ) koszt ok. 33 zł . Ok. godz.16.00 wyjazd w drogę powrotną do Bielska B, przyjazd w godz. wieczornych

 

Cena; od 485 zł kalkulacja na 45 os

Przy zapisie wpłata zaliczki 150 zł

 

Cena obejmuje;

- przejazd autokarem + opłaty i parkingi

- 2 noclegi w hotelu ***

- 2 śniadania bufet

- 2 obiadokolacje

- przewodnik po Bieszczadach 1 dzień

- opieka pilota

Cena nie obejmuje biletów wstępu ok. 32 zł + obiad 33 zł

www.biurobakcyl.pl

43 –309 Bielsko Biała, ul. Bystrzańska 99, tel./fax. 033 / 8186846, tel. kom. 604 22 33 64

NIP 547 – 176 – 94 – 87 e-mail;  e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bank Pekao S.A. I O. w Bielsku Białej 70 1240 1170 1111 0010 0915 2987


 

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy