STANOWISKO PREZES NRPiP DOT. ROZPORZĄDZENIA WS NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

NIPiP-NRPiP-DM.0025.14.2013                                         Warszawa, dnia 7 stycznia 2013r.

 

                                                                                              Pani / Pan

                                                                                              Przewodnicząca / Przewodniczący

                                                                                              Okręgowej Rady

                                                                                              Pielęgniarek i Położnych

 

Szanowni Państwo,

Z wielkim niepokojem przyjęłam fakt, iż z dniem 1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012r., poz. 1545). Niezrozumiałym jest, iż tak istotny dla samorządu pielęgniarek i położnych akt prawny nie uwzględnia dorobku prac przedstawicieli NRPiP biorących udział w pracach Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia w 2009r.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż propozycje NRPiP nie zostały uwzględnione.

Rozporządzenie z dnia 28.12.2012r. podpisane przez Ministra Zdrowia, które ukazało się na stronie internetowej Sejmu RP oraz na stronie internetowej http://dziennikustaw.gov.pl/ odbiega zasadniczo od projektu będącego przedmiotem konsultacji społecznych, przede wszystkim:

- wykreślono zapis, że obsada pielęgniarek lub położnych w oddziale lub innej komórce organizacyjnej nie może być mniejsza niż 2 pielęgniarki lub położne na zmianę.
Pragnę podkreślić, iż postulat wprowadzenia tego zapisu był wielokrotnie podnoszony przez przedstawicieli NRPiP w trakcie prac nad projektem rozporządzenia oraz w trakcie konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2012 roku.

Ponadto wykreślono zawarte w projekcie rozporządzenia zapisy o średnim czasie świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dlakategorii opieki nad pacjentem w poszczególnych oddziałach;

- wykreślono wskaźniki oceny zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, w przypadku utworzenia nowego podmiotu (oddziału),

- zmniejszono średni dobowy czas wykonywania świadczeń pielęgniarskich pośrednich,

- wykreślono zapis dotyczący minimalnej normy zatrudnienia na bloku operacyjnym
w brzmieniu: „co najmniej 1 pielęgniarka albo położna operacyjna i 1 pielęgniarka albo położna asystująca pielęgniarce albo położnej operacyjnej”.

Powyższe zmiany nie były konsultowane z samorządem pielęgniarek i położnych.

Dlatego też zapraszam na spotkanie, które odbędzie sięw dniu 16 stycznia 2013 roku, o godzinie 11.00, w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Pory 78.

 

Prezes NRPiP

(-) dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk


 

Pielęgniarka Roku - konkurs

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
i Koło Liderów Pielęgniarstwa przy Mazowieckim Oddziale PTP

serdecznie zapraszają do udziału
w VIII Ogólnopolskim Konkursie

Pielęgniarka Roku 2012

Szczgóły na stronie internetowej organizatora.


 

Pomoc psychologa dla pilęgniarek i położnych

UWAGA PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE!!!

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszego środowiska Okręgowa Rada Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zaangażowała do współpracy psychologa Panią mgr Barbarę Pasowicz.

Każdy Członek BOIPiP, który zechce skorzystać z usług psychologa proszony jest o osobiste umówienie się z psychologiem pod numerem telefonu 603 993 804.

 

Okazanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej podczas wizyty jest bezwzględnym warunkiem przyjęcia przez psycholog.

Koszt wizyty pielęgniarki/położnej u psychologa pokryje BOIPiP.


 

KOMUNIKAT DLA POŁOŻNYCH I POŁOŻNYCH RODZINNYCH

UWAGA POŁOŻNE I POŁOŻNE RODZINNE!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych położne, które w latach 2007-2010 ukończyły kurs dokształcający ( wojewódzki lub centralny) z zakresu umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb profilaktyki raka szyjki macicy (Dz. U. Nr 52, poz.271) z dniem 1 lipca 2011 roku nabywają prawo do pobierania badań w programie bez konieczności przystąpienia do Egzaminu Centralnego.

W związku z powyższym informujemy, że położne, które w latach 2007 – 2010 ukończyły kurs dokształcający nabycia umiejętności w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych mogą otrzymać Certyfikat uprawniający do pobierania wymazów cytologicznych w ramach „Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” po przesyłaniu na adres COKu następujących dokumentów:

 1. Kopię zaświadczenia o ukończeniu (lata 2007-2010) wojewódzkiego bądź centralnego kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy.
 2. Zaświadczenie o odbyciu 20 godzin praktyk w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w gabinecie ginekologicznym potwierdzone przez Specjalistę Ginekologii i Położnictwa.
 3. Kopię prawa wykonywania zawodu. W przypadku niezgodności nazwiska na prawie wykonywania zawodu a obecnym – proszę o dosłanie dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska.
 4. Prosimy również, aby każda z Pań położnych w przysyłanych dokumentach podała dokładnie swoje dane adresowe wraz z kontaktowym numerem telefonicznym.

  W/w dokumenty należy adresować na adres:

Centrum Onkologii - Instytut

02-781 Warszawa

ul. Roentgena 5

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNUJACY

Na kopercie z w/w dokumentami prosimy o dopisek: dotyczy wystawienia Certyfikatu.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym pod numerem telefonu: 32 278-97-58


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPECJALIZACJI Z PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

Śląski Uniwersytet Medyczny

zaprasza na 2 letnie specjalizacje dla pielęgniarek w dziedzinie

Pielęgniarstwa diabetologicznego lub Pielęgniarstwa rodzinnego

realizowane w trybie mieszanym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania

 

Cel specjalizacji: 

 • Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na cukrzycę oraz do roli edukatora pacjentów i ich rodzin.
 • Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania kompleksowej opieki nad rodziną
  w sytuacji zdrowia i choroby.

 

Konieczne dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego:

 • wypełniony  formularz  zgłoszeniowy  (formularz dostępny na stronie SUM w zakładce)
 • kserokopia dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu
 • dokument  potwierdzający minimum 2-letni staż pracy na stanowisku pielęgniarki w okresie ostatnich pięciu lat

Dokumenty należy złożyć lub przesłać  do   jednego z niżej podanych miejsc do dnia 20.12.2012r. (tj. data wpływu):

1. Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego Wydziału Opieki Zdrowotnej, ul. Medyków 12 pok. 313, 40-752 Katowice-Ligota

2. Sekretariat Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych (8 piętro) SPSK nr 7 SUM , ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec

Organizacja specjalizacji:

 • zajęcia teoretyczne - planowane rozpoczęcie: styczeń 2013. Spotkania na pierwszym roku będą odbywały się w 2 weekendy miesiąca, na drugim roku po uzgodnieniu zajęcia zblokowane i weekendowe;
 • zajęcia praktyczne - według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Egzamin państwowy: jesień 2014

Koszt specjalizacji: około 5480 zł brutto/ osobę (płatne w 4 ratach po 1370zł) na konto organizatora (informacja o numerze konta zostanie podana).

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji pod numerem telefonu: (32)3598277 lub (32)3598300 dla specjalizacji diabetologicznej i 504794422 dla specjalizacji rodzinnej.  Osoby, które złożą formularz zgłoszeniowy zostaną poinformowane o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego do 26.10.2012. Pierwszą ratę należy wpłacić do 14 dni od rozpoczęcia specjalizacji. Istnieje możliwość częściowej refundacji kosztów uczestnictwa zgodnie
z procedurami OIPiP właściwej dla miejsca wykonywania zawodu (OIPiP w Katowicach - uchwała 134/2012,  na podstawie której możliwa jest refundacja  50% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 2000 zł). Wniosek o refundację kosztów dostępny na stronach właściwej Izby.


 

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy