Informacja o studiach na ATH w B-B na kierunku Pielęgniarstwo

Bielsko-Biała, dnai 29 sierpnia 2017 r.

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprasza kandydatów na studia na kierunek Pielęgniarstwo:

  • studia licencjackie niestacjonarne (pomostowe) – studia uzupełniające dla pielęgniarek i pielęgniarzy będących absolwentami pięcioletniego liceum medycznego. Czas trwania studiów wynosi 2 semestry. Płatność 1 950,00 zł. za semestr.
  • studia magisterskie niestacjonarne – czas trwania studiów wynosi 4 semestry. Płatność 2 550,00 zł. za semestr.

Rekrutacja elektroniczna trwa do 20 września 2017r. na stronie www.rekrutacja.ath.bielsko.pl.

Więcej informacji dotyczących studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu można uzyskać na stronie www.wnoz.ath.bielsko.pl lub telefonicznie 33/ 82 79 403.


 

 

 

"Położna na Medal" - czwarta edycja

 

TRWA 4 EDYCJA KAMPANII SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ  „POŁOŻNA NA MEDAL”

 

Położna na Medal to prowadzona od 2014 roku kampania społeczno-edukacyjna zwracająca uwagę na kwestie związane z koniecznością podnoszenia standardów i jakości opieki okołoporodowej w Polsce poprzez edukację i promocję dobrych praktyk. Istotną kwestią kampanii jest również podnoszenie świadomości społecznej na temat roli położnej w opiece okołoporodowej.                                                                                                                             

W ramach kampanii realizowany jest konkurs na najlepszą położną w Polsce.

Organizatorem kampanii i konkursu jest Akademia Malucha Alantan.

www.poloznanamedal2017.pl

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi poradnikami, dostepnymi na stronie:

https://www.poloznanamedal2017.pl/materialy-prasowe

 

Patronat honorowy nad czwartą edycją objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Partnerami merytorycznymi zostali: Polskie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni.

Mecenasem kampanii jest marka Alantan Plus.

 

www.akademiapoloznej.pl

 

www.ksiazeczkazdrowia.pl

www.pieknenarodziny.pl

www.natalispolska.pl

www.wyprawkanoworodka.pl

 

Informacja dla świadczeniodawców ws w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

WS ZAOPINIOWANIA SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW

PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE REALIZUJĄCE ŚWIADCZENIA.

 

 

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w  Bielsku-Białej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej /Dz.U.2015.1628/ opiniuje wnioski w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

Do pobrania:

Prosimy o wypełnienie Wniosku według wzoru, a następnie przesłanie go:

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • lub pocztą tradycyjną na adres: Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

oraz przekazanie informacji w jaki sposób należy odesłać opinię /poczta elektroniczna, poczta tradycyjna/.

Wnioski można również składać i odbierać osobiście w Sekretariacie Izby.

W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem 33/ 822 81 11.

 


 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” 9-10 X 2017

 

 

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 10 lipca 2017r.

W dniu 10 lipca 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Wiceprezes Sebastian Irzykowski, członek Prezydium Andrzej Tytuła)   z Panią  Wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko.


Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę samorządu i dotyczyło siedmiu zagadnień:
•    projekt ustawy o POZ,
•    prace nad projektem ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w  wieku szkolnym,.
•    zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek położnych,
•    System Monitorowania Kształcenia Podyplomowego,
•    Karta Specjalisty Medycznego,
•    kontynuacja wynagrodzeń wynikająca z OWU z dnia 14 września 2015 r.,
•    dotacja dla samorządu na rok 2017.

Podniesiona została kwestia obaw środowiska pielęgniarek i położnych związanych z projektem Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Jako niepokojący wskazano zapis  dotyczący daty granicznej 31 grudnia 2024r., po której świadczeniobiorca nie będzie mógł dokonać wyboru pielęgniarki i położnej spoza Zespołu POZ.  Poinformowano o zagrożeniach wynikających z zapisów projektu Ustawy o POZ, co w konsekwencji będzie miało wpływ na ograniczenie samodzielności i funkcjonowania praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych w Polsce.


Trwające prace nad założeniami do projektu Ustawy o Zdrowiu Dzieci i Młodzieży były powodem do zwrócenia uwagi na braku udziału przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w pracach legislacyjnych. Taki tryb procedowania umożliwia udział ekspertów merytorycznie i praktycznie przygotowanych do tworzenia prawa, które na etapie opiniowania mogą powodować liczne rozbieżności. Pani Wiceminister zaproponowała formułę spotkań roboczych.
W ocenie Pani Wiceminister założenia do projektu  wzmacniają rolę pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Ma stać się ona koordynatorem w tym obszarze i zajmować centralną pozycję w stosunku do innych specjalistów działających w medycynie szkolnej. Zmiany demograficzne mają zostać wykorzystane dla wzmocnienia opieki nad uczniem poprzez odpowiednią wycenę świadczeń, które mimo zmniejszenia liczby szkół oraz uczęszczających do nich dzieci i młodzieży nie spowoduje ograniczenia środków na realizację zadań.


Poruszone zostały kwestie zmiany w systemie kształcenia podyplomowego i stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w tym obszarze. Wskazano na potrzebę zdefiniowania katalogu organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pani Wiceminister dostrzega potrzebę zmiany funkcjonowania systemu zarówno w zakresie organizacji kształcenia jak i jego merytorycznego funkcjonowania. Prace będą kontynuowane w ramach pracy Zespołu ds. strategii.


Spotkanie było okazją do przedstawienia szerokiej listy problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem System Monitorowania Kształcenia zarówno z perspektywy okręgowej izby pielęgniarek i położnych, organizatora kształcenia podyplomowego jak  i pielęgniarki/położnej korzystającej z aplikacji SMK. Najczęstsze problemy dotyczyły sposobów weryfikacji danych pielęgniarki/położnej, niedopracowania systemu w zakresie rejestracji uczestników na szkolenia. W związku deficytami Systemu Monitorowania Kształcenia w wielu obszarach zaproponowano, aby Minister Zdrowia korzystając ze swoich uprawnień zawiesił do końca roku lub do czasu usunięcia wszystkich usterek System Monitorowania Kształcenia.  Pani Wiceminister zapewniła, iż podejmie stosowne działania i wzmocni nacisk na Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia do przyspieszenia prac oraz szybsze usuwanie usterek i błędów.


W związku z rozpoczęciem  przez samorząd lekarski prac nad kartą specjalisty medycznego zwróco się z pytaniem czy w chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia podjęło działania nad tożsamymi rozwiązaniami dla pielęgniarek i położnych. W chwili obecnej brak aktywności Ministerstwa Zdrowia w tym obszarze.


Kolejnym poruszonym obszarem była ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych oraz jej wpływ na realizację rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przedstawiciele samorządu zwrócili na deficyty przyjętej przez Sejm ustawy w zakresie braku umocowania magistra pielęgniarstwa i położnictwa w odrębnym przedziale  oraz braku akceptacji środowiska dla współczynnika pracy określonego dla pielęgniarek i położnych bez specjalizacji na poziomie 0,64. Pani Wiceminister wyjaśniała iż zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym (do końca 2019 r. zamiast przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana będzie kwota 3,9 tys. zł brutto). Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego - do końca 2021 r. Najniższe miesięczne wynagrodzenie określone w ustawie dotyczy zasadniczego wynagrodzenia brutto, nie obejmuje więc dodatków za pracę zmianową oraz wysługę . Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie placówki medyczne - zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Zwrócono uwagę na fakt, iż dotychczas nie przedstawiono źródeł dodatkowych środków finansowych, które przeznaczone zostałyby na wykonanie zadań nakładanych na podmioty lecznicze omawianą ustawą. Samorząd obawia się, iż środki zostaną na ten cel przekazane w ryczałcie, który będzie nowym sposobem finasowania zostaną przeznaczone na sfinansowanie podwyżek dla innych pracowników medycznych. W stosunku do pielęgniarek i położnych pracodawcy wykorzystają środki płynące z rozporządzenia  Ministra  Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pani Wiceminister wyjaśniła, iż ustawa wprost nie reguluje tego zagadnienia i wskazała na rolę zakładowych organizacji  związków zawodowych oraz porozumień jakie mogą i powinny zawierać z pracodawcą.
Zwrócono się  z pytaniem o realizację kolejnej transzy dodatku dla pielęgniarek  zatrudnionych w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych. Pani Wiceminister wyjaśniła, iż dotacja zostanie niebawem przekazana wojewodom, co spowoduje wypłatę środków z wyrównaniem od stycznia 2017r.


W sprawie dotacji dla samorządu na rok 2017 Pani Wiceminister poinformowała, że dotacje są w trakcie realizacji.

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy