Konferencja ,,Rozmowa o chorobie tematem tabu’’

organizowana przezKonsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej


,,Rozmowa o chorobie tematem tabu’’


15 grudnia 2017 r. godz. 13.00
Hotel Szafran Czeladź ul. Będzińska 82

 

Program konferencji

12.30-13.20    Spotkanie Konsultantów: Krajowego i Województwa śląskiego w dziedzinie
                           pielęgniarstwa opieki paliatywnej z pielęgniarkami koordynującymi i oddziałowymi
                           zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej
13.00 – 13.30  Rejestracja uczestników

 13.30 – 13.45   Rozpoczęcie konferencji – Małgorzata Baran  Konsultant

                            Wojewódzki w  dziedzinie  pielęgniarstwa  opieki paliatywnej  

                            (Sosnowiec)                                                  

13.45 – 14.10    Małgorzata Baran ( Sosnowiec)-,,Rozmowa o chorobie  tematem

                           tabu''

14.10 – 14.30    Joanna Tokaj (Gliwice)– „Nie kochają mnie bo jestem zdrowy –   

                           sytuacja  dziecka zdrowego w rodzinie dotkniętej chorobą

                           nowotworową”

14.30 – 14.50    Izabela Żukowska (Gliwice)„Hypodermoclisis i podskórne podawanie leków
                           w opiece paliatywnej''

14.50 – 15.00    Prezentacja firmy ,,Olimp Labs"                                                                   
15.00 –15.20
     Izabela Kaptacz -  Konsultant Krajowy w dziedzinie
                           pielęgniarstwa  opieki    paliatywnej  (Częstochowa)

                        ,,Prawo pacjenta do leczenia bólu i  informacji – rola pielęgniarki”

15.20 - 15.30    Prezentacja firmy „Takeda”

15.30 – 15.50   Aleksandra Liszka - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej   

                          przy OIPiP w Katowicach,,Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki 
                          i  położnej"
(Sosnowiec).

16.00                 Podsumowanie konferencji i poczęstunek

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia proszę dokonywać na stronie

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej www.ptpop.pl

                                                    

  Honorowy patronat      Patron w edukacji:
   

 

Konferencja nt marketingu produktów zastępujących mleko

 

Pragniemy zaprosić na bezpłatną konferencję organizowaną przez Fundację Opieki Okołoporodowej pod nazwą

„Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece- czy jest przestrzegany?”

Konferencja została zaplanowana na 8 grudnia 2017r. Uczestnikami konferencji będzie 120 osób, którzy: kierują podmiotami leczniczymi, sprawują opiekę nad kobietami w okresie ciąży, porodu, połogu i nad małymi dziećmi: kierowników placówek, lekarzy, położnych, pielęgniarek i wszystkich zawodów medycznych. W konferencji mogą również uczestniczyć studenci.

Konferencja finansowana jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Celem konferencji jest Ograniczenie styczności kobiet z promocją pokarmów mlekozastępczych na terenie podmiotów leczniczych i w kontaktach z personelem medycznym poprzez upowszechnianie zasad Międzynarodowego Kodeksu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

Podczas Konferencji wystąpią:

prof. nadzw. dr hab. n. med. Barbara Królak- Olejnik „Mleko kobiece- co nowego?”

lek. med. Urszula Bernatowicz-Łojko „Bank mleka w zgodzie z Międzynarodowym Kodeksem Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”

Agata Aleksandrowicz (Hafija.pl)"O kodeksie i o reklamie oraz jej wpływie na konsumentów – czyli rodziców”

mgr położnictwa Iwona Marczak „Pierwsze karmienie w trakcie kontaktu skóra do skóry”

lek. med. Jolanta Nurek „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece w Podstawowej Opiece Zdrowotnej”

 

W załączeniu dokładny harmonogram.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną- wysłanie oryginalnej karty zgłoszenia jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Dominika Kanarkiewicz

Koordynator Projektu

 

kontakt : 733-028-151

Fundacja Opieki Okołoporodowej

ul. Konińska 61

62-410 Zagórów

 

Szkolenia jednodniowe w I półroczu 2018

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA JEDNODNIOWE

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje,

że w I półroczu 2018 roku będą kontynuowane jednodniowe szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne do wzięcia udziału w szkoleniach zgodnie z zainteresowaniem poszczególnymi tematami.

Uczestnicy szkolenia każdorazowo otrzymują certyfikat świadczący o odbyciu szkolenia.

 Uprzejmie zawiadamiamy, że Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych nie będzie dodatkowo informowała o terminie, miejscu i realizacji szkoleń.

Całkowity koszt jednodniowych szkoleń ponosi Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Kosztów przejazdu nie pokrywamy.

 

* SIEDZIBA BOIPiP - Siedziba Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Warszawska 28, 43-300 Bielsko-Biała

Lista do pobrania:


 

Zaproszenie na szkolenie w dniu 22 listopada 2017 r.

 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie nt.

"Wyzwania w opiece nad pacjentem przewlekle chorym

- odleżyny, rany nowotworowe",

które odbędzie się w siedzibie BOIPiP

w Bielsku-Białej /ul. Warszawska 28/

w dniu 22 listopada 2017 r. w godz. od 16.00 do 18.00.

 

Plan szkolenia:

1. "Zastosowanie opatrunków specjalistycznych w leczeniu owrzodzeń przewlekłych" - Joanna Raciniewska, ConvaTec.

2. "Własne doświadczenia w opiece nad pacjentem paliatywnym, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji trudno gojących się ran", mgr Monika Aleksy-Polipowska, Oddział Medycyny Paliatywnej, Szpital Św. Kamila w Tarnowskich Górach.

3. Warsztaty - Dobór opatrunków specjalistycznych do rany. Poprowadzą Joanna Raciniewska i Gabriela Biskup-Puzicka.

 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa

pod nr tel. 608 698 053.

 

                                                                                                Do zobaczenia!


 

Aktualizacja danych w Rejestrze BOIPiP

 

Informacja o obowiązku aktualizacji danych

 


Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z:

 • art. 19 ust 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2011.174.1039) pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formie:

  ·            umowy o pracę;

  ·            w ramach stosunku służbowego;

  ·            na podstawie umowy cywilnoprawnej;

  jest obowiązana w terminie 14 od dnia nawiązania stosunku służbowego, zawarcia umowy lub rozwiązaniu czy wygaśnięciu umowy poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu.

 • art. 46 w/w ustawy pielęgniarka i położna wpisana do rejestru jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkichzmianach danych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 • art. 107 ustawy o działalności leczniczej pielęgniarki i położne wykonujące działalność lecznicza w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych zobowiązana jest do zgłaszania wszelkich zmian objętych rejestrem  w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

W CELU AKTUALIZACJI DANYCH NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

 1. w przypadku zmiany nazwiska - oryginał prawa wykonywania zawodu oraz oryginał i kserokopię aktu małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska,
 2. w przypadku uzyskania tytułu specjalisty - oryginał prawa wykonywania zawodu oraz oryginał i kserokopię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie specjalizacji,
 3. w przypadku ukończenia szkoły wyższej (studia pomostowe) - odpis dyplomu szkoły wyższej - część „A” i „B”(suplement),
 4. w przypadku uzyskania kwalifikacji (kursy) - oryginał i kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,
 5. w przypadku zmiany zatrudnienia - pisemna informacja zawierająca nazwę i adres pracodawcy, stanowisko oraz okres zatrudnienia

 

Aktualizacji danych można dokonać poprzez wypełnienie Arkusza aktualizacyjnego danych osobowych i przesłaniu go na adres Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28 lub przesłania go poprzez Pełnomocnego Przedstawiciela Okręgowej Rady BOIPiP danego zakładu lub rejonu wyborczego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rejestru pod numerem telefonu 33 811 89 58.


 

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy