43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa "Dla dobrej praktyki pielęgniarskiej bezpieczny szpital – bezpieczny pacjent. Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych. Projekt bezpiecznej praktyki medycznej – Profilaktyka ryzyka upadku

 

Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa  dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec

Samodzielny  Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej , Piekary Śląskie

41-940 ul. Bytomska 62  , Tel. 032    3934 – 299

 

 Piekary Śląskie 4.07.2011r.

 

ZALECENIA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA

DLA DOBREJ PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ  Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent

 

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ –
 
PROFILAKTYKA  RYZYKA UPADKU

 

 

Wstęp

 

Projekt  w swoich założeniach koncentruje się na zminimalizowaniu zagrożeń jakim są upadki pacjentów, które mogą wystąpić podczas pobytu w szpitalu. Projekt jest adresowany do pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników  medycznych, lekarzy, kadry kierowniczej, pracowników działów mających znaczenie w poprawie bezpieczeństwa pobytu pacjenta w szpitalu oraz członków zespołów problemowych funkcjonujących na terenie szpitala.

 

Upadki są główną  przyczyną występowania zdarzeń niepożądanych pośród hospitalizowanych pacjentów.

 Przyczyny  upadków można podzielić na wewnętrzne wynikające ze stanu chorobowego pacjenta, zaburzeń w obrębie organizmu, wieku oraz czynniki zewnętrzne związane z organizacją pracy, warunkami  pobytu  w szpitalu .

 

 

Czynniki wewnętrzne wynikają z :

 

v     zmian  inwolucyjnych  usposabiających ludzi starszych do upadku ; dotyczą narządów zmysłu, które biorą udział w kontroli postawy; wzroku, słuchu, równowagi, układu nerwowego i mięśniowo – szkieletowego ,

v     upośledzenia wzroku wywołanymi  różnymi chorobami, które  powodują obniżenie adaptacji do ciemności i ostrego światła ,widzenia przestrzennego,

v     zmian zwłaszcza u osób starszych w obrębie układu mięśniowego, które polegają na zaniku komórek mięśniowych, osłabieniu siły mięśniowej ,

v     stanów  udarowych, które  w różnym stopniu upośledzają  sprawność motoryczną chorych,

v     zaburzeń rytmu serca,

v      niewydolności kręgowo podstawnej,

v      zaburzeń chodu,

v     założonych opatrunków gipsowych ,

v     upadków w przeszłości które predysponują do ryzyka upadku ,

v     każdej choroby infekcyjnej np. zapalenia dróg moczowych, nietrzymania moczu, które pogarszają stan ogólny i sprawność pacjenta.

 

Czynniki zewnętrze środowiskowe predysponujące do wystąpienia upadków, związane są  z otoczeniem w którym przebywa pacjent.

Na upadki może mieć wpływ brak poręczy, uchwytów, nierówna podłoga, ślizga podłoga w łazience oddziału, oświetlenie, brak balkoników oraz wiele innych .

 

Zagrożenia które wpływają  na upadki pacjentów mogą mieć  także charakter organizacyjny .

 

Cele projektu:

1.      Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez eliminację czynników zagrożenia dla zdrowia lub życia chorego, określenie przyczyn i wprowadzenie działań naprawczych w zakresie zarządzania  ryzykiem  upadków .

2.      Zwiększenie odpowiedzialności pracowników medycznych za zachowanie bezpiecznych warunków pobytu pacjentów w szpitalu .

3.      Szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania  upadkom pacjentów, rozpoznawania sytuacji krytycznych .

4.      Edukacja pacjentów i rodzin , opracowanie poradników.

5.      Opracowanie skali oceny ryzyka upadku .

6.      Opracowanie systemu prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej w zakresie wywiadu , oceny ryzyka upadku , planowania opieki .

7.      Poprawa jakości życia  pacjentów .

8.      Monitorowanie zdarzeń niepożądanych  - upadków pacjentów .

9.      Wdrażanie rozwiązań w zakresie usprzętowienia, eliminacji barier technicznych i organizacyjnych .

 

 

 

Oczekiwany rezultat wdrożenia projektu   :

 

1.      Zmniejszenie liczby występowania zdarzeń niepożądanych – upadków pacjentów.

2.      Zwiększenie świadomości pracowników medycznych w zakresie rozpoznawania i eliminacji czynników zewnętrznych, organizacyjnych, technicznych w środowisku szpitalnym, mogących wpływać na  występowanie upadków .

3.      Zwiększenie świadomości pacjentów oraz ich rodzin w zakresie czynników wpływających na występowanie upadków .

4.      Poprawa bezpieczeństwa pobytu pacjenta w szpitalu.

5.      Poprawa jakości opieki, zwiększenie odpowiedzialności za zachowanie bezpiecznych warunków pobytu pacjentów.

6.      Otrzymanie informacji na temat  przyczyn występowania zdarzeń niepożądanych.

7.      Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.


ZALECENIA

 

Zalecenie I

 

W sprawie organizacji  dobrej praktyki pielęgniarskiej w przedmiocie zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych .

 

1.Na poziomie  podmiotu leczniczego (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej. Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011r.) jest powołany zespół ds. zdarzeń niepożądanych który analizuje występujące zdarzenia w tym upadki.

 

Zadania zespołu  :

v     identyfikacja zdarzeń niepożądanych na podstawie kart zgłoszeń,

v     gromadzenie i poddawanie analizie danych dotyczących zdarzeń niepożądanych ,

v     mapowanie danych i informacji ,

v     ustalanie przyczyn źródłowych zdarzenia, podjęcie działań wyjaśniających, wydanie zaleceń i wyciagnięcie wniosków ,

v     przekazanie informacji pracownikom ,

v     opracowywanie rocznych raportów .

 

Zalecenie II

 

W sprawie  rejestru pacjentów  u których wystąpiło zdarzenie niepożądane  w tym upadek pacjenta.

 

1.      Personel medyczny zgłasza wystąpienie zdarzenia niepożądanego ( zdarzenia dzielimy na rzeczywiste i potencjalne / niedoszłe ).

2.      Zespół ds. analiz zdarzeń niepożądanych dokonuje analizy zgłoszonego przypadku .

3.      Określenie kolejności zdarzeń.

4.      Zidentyfikowanie przyczyn źródłowych.

5.      Przygotowanie planu działań .

6.      Sporządzenie raportu i przekazanie personelowi oddziału.

 

Zalecenie III

 

W sprawie oceny zagrożenia ryzyka upadku .

 

1.      Każdy  nowoprzyjęty pacjent  w okresie pierwszych  godzin swojego pobytu w oddziale, podczas zebrania wywiadu pielęgniarskiego, zostaje oceniony pod kątem zagrożenia upadkiem przy użyciu skali mającej zastosowanie w ocenie stopnia zagrożenia.

2.      Ocena jest powtarzana wg. przyjętego schematu w oddziale.

                                                                           

Zalecenie IV

 W sprawie dokumentowania .

 

1.      Szpital  ocenia poziom ryzyka zagrożenia upadkami przy użyciu skali  oceny ryzyka

2.      Chorym którzy uzyskują liczbę punktów klasyfikującą ich do grupy ryzyka  zagrożenia upadkiem, plan opieki uwzględnia ocenę ryzyka oraz działania podejmowane w tym zakresie .

 

Zalecenie V

 W sprawie edukacji pacjenta i edukacji rodzin w zakresie profilaktyki ryzyka upadku .

 

1.Każdy pacjent  z grupy ryzyka zagrożenia upadkiem oraz w razie konieczności jego rodzina lub opiekunowie  powinni zostać przeszkoleni .

2.Oddziały szpitalne powinny być wyposażone w  ulotki , poradniki z profilaktyki ryzyka upadku.

 

Zalecenie  VI

W sprawie szkoleń pracowników medycznych.

1.Roczne plany szkoleń zawierają problematykę związaną z profilaktyką upadków .

 

Zalecenie VII

Sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych – projektu bezpiecznej praktyki medycznej – profilaktyki ryzyka upadku przez konsultantów wojewódzkich w dz. pielęgniarstwa .

 

1.Konsultant krajowy oraz konsultanci wojewódzcy zwracają uwagę podczas  przeprowadzanych wizytacji / kontroli, na realizację przez kierowniczą kadrę pielęgniarską, zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych  profilaktyki ryzyka upadku.

 

Zalecenie VIII

W sprawie odpowiedzialności za realizację zaleceń Dobrej Praktyki Pielęgniarskiej - Profilaktyki  Ryzyka Upadku .

 

1.Za realizację zaleceń,  odpowiada osoba zarządzająca pielęgniarstwem – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa / Naczelna Pielęgniarka / Przełożona Pielęgniarek.

 

Algorytm postępowania  w Projekcie Bezpiecznej Praktyki Medycznej

– Profilaktyka  Ryzyka Upadku

Pobierz załącznik poniżej

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok