43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

tel: 33 822 81 11 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel./fax +48 33 822 81 11

Opinia w sprawie dopuszczalności przeniesienia pielęgniarki na inny oddział w szpitalu

Zgodnie z treścią art. 42 § 4 kodeksu pracy pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy bez potrzeby wypowiadania warunków pracy i pracy, jeżeli działanie takie jest uzasadnione jego potrzebami a sytuacja ta nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika i powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika a powierzenie nie jest dłuższe niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego. Jeżeli rodzaj „nowej” pracy jest inny niż umówiony pomiędzy stronami i trwa dłużej niż 3 miesiące, wymaga wypowiedzenia zmieniającego w formie pisemnej.

Zmiana warunków pracy może być istotna lub nieistotna. Nieistotna zmiana warunków pracy lub płacy mieści się w zakresie uprawnień kierowniczych pracodawcy i jest dokonywana w drodze polecenia służbowego, które wiąże pracownika. Istotna zmiana tych warunków w razie braku zgody pracownika – wymaga wypowiedzenia zmieniającego.

Ocena, czy w konkretnym przypadku następuje zmiana na niekorzyść pracownika istotnych warunków umowy o pracę, musi być dokonana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, w szczególności tego, co strony uzgodniły bezpośrednio w umowie o pracę, bądź w sposób pośredni, przez odwołanie się do związanych z rodzajem pracy stawek płac wynikających z postanowień zbiorowych pracy, regulaminów premiowania lub innych przepisów prawa pracy.

Konieczne będzie także dokonanie analizy treści umowy o pracę, zakresu obowiązków, regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy a także dokonanie oceny, czy posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają pracę na innym oddziale. Najistotniejszym w tym zakresie będzie ustalenie, czy w umowie o pracę wskazano konkretne miejsce zatrudnienia (konkretny oddział). Jeżeli miejscem świadczenia pracy jest tylko szpital, wówczas nie będzie potrzeby dokonywania zmiany umowy o pracę w części dotyczacej warunków pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 września 2005 r. sygn. akt II PK 292/04 (OSNP 2006/7-8/114) sformułował tezę, że skierowanie pielegniarki do wykonywania pracy na innym niż dotychczas oddziale szpitala nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy (art. 42 § 1 Kp.)

Opracował:
Przemysław Ośka
asystent ds. prawnych w NIPIP

Zatwierdziła:
Iwona Choromańska
Radca prawny NRPiP

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

tel/fax: +48 33 822 81 11 email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok