43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Kwalifikacje dla stanowisk

Dz.U.2011.151.896

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

(Dz. U. z dnia 22 lipca 2011 r.)

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami określa załącznik do rozporządzenia.

2. Do pracowników, których kwalifikacje określają odrębne przepisy, stosuje się rozporządzenie w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1)  wyższe wykształcenie medyczne - posiadanie tytułu zawodowego nadawanego absolwentom uczelni medycznych i podstawowych jednostek organizacyjnych innych uczelni, działających w dziedzinie nauk medycznych;

  2)  tytuł zawodowy - tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny;

  3)  studia podyplomowe - inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych organizowaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym;

  4)  średnie wykształcenie medyczne - tytuł inny niż tytuł zawodowy, nadawany absolwentom publicznych szkół medycznych i niepublicznych szkół medycznych o uprawnieniach szkół publicznych.

§ 3. Pracownik zatrudniony w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nieposiadający wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

______

1)     Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)     Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300 oraz z 2007 r. Nr 160, poz. 1136), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887).

ZAŁĄCZNIK  

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

I. Pracownicy działalności podstawowej

Lp.

 

Stanowisko

 

Wymagane kwalifikacje

 

Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1

 

Zastępca kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

 

8

 

2

 

Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa (położnictwa): podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka, naczelna położna

 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

5

 

- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

7

 

3

 

Kierownik komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 

- wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

 

5

 

- wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

7

 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

5

 

- inny tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

7

 

- tytuł magistra na innym kierunku medycznym

7

 

4

 

Kierownik zespołu techników elektroradiologii

 

- tytuł magistra na kierunku elektroradiologia

 

5 lat, w tym 3 lata w szpitalu

 

 

 

 

 

- ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

5 lat, w tym 3 lata w szpitalu

 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii

7 lat, w tym 5 lat w szpitalu

 

5

 

Ordynator (lekarz kierujący oddziałem) i jego zastępca

 

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej

 

8

 

6

 

Kierownik apteki szpitalnej lub zakładowej działającej w ramach podmiotu leczniczego

 

kwalifikacje określone według odrębnych przepisów

 

5

 

7

 

Zastępca kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej działającej w ramach podmiotu leczniczego

 

kwalifikacje określone według odrębnych przepisów

 

5

 

8

 

Przełożona pielęgniarek, położnych, zastępca przełożonej pielęgniarek, położnych

 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

3

 

- tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

3

 

- licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

5

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania2)

6

 

9

 

Specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii

 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny2)

 

3 lata w szpitalu

 

- tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny2)
- licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny2)
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny2)
10

Kierownik centralnej sterylizatorni

 

- wyższe wykształcenie i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

 

3

 

- wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

6

 

11

 

Inspektor do spraw gospodarki lekiem

 

tytuł zawodowy magistra farmacji i tytuł specjalisty z farmacji szpitalnej lub klinicznej bądź II lub I stopień z farmacji aptecznej

 

3

 

12

 

Inspektor ochrony radiologicznej

 

według odrębnych przepisów3)

 

-

 

13

 

Starszy asystent lekarz lub lekarz dentysta

 

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia

 

7 lat pracy w zawodzie lekarza lub lekarza dentysty

 

14

 

Lekarz lub lekarz dentysta (asystent, specjalista)

 

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja I stopnia

 

5 lat pracy w zawodzie lekarza lub lekarza dentysty

 

15

 

Starszy lekarz, specjalista (lekarz dentysta)

 

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia

 

7 lat w zawodzie lekarza lub lekarza dentysty

 

16

 

Lekarz lub lekarz dentysta (młodszy asystent)

 

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty

 

-

 

17

 

Stażysta lekarz lub lekarz dentysta

 

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty

 

-

 

18

 

Starszy koordynator pobierania i pobierania komórek, tkanek i narządów

 

według przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.)

 

5

 

19

 

Koordynator pobierania i pobierania komórek, tkanek i narządów

 

według przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów)

 

-

 

20

 

Starszy inżynier medyczny

 

tytuł zawodowy inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie inżynierii medycznej

 

5

 

21

 

Inżynier medyczny

 

tytuł zawodowy inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie inżynierii medycznej

 

-

 

22

 

Starszy asystent fizyki medycznej

 

tytuł magistra na kierunku lub specjalności: fizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna, biofizyka i tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej

 

7 lat pracy w zawodzie fizyka medycznego

 

23

 

Fizyk medyczny

 

- tytuł magistra na kierunku lub specjalności: fizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna, biofizyka i tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej lub

 

-

 

- tytuł zawodowy inżyniera oraz tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej lub co najmniej stopień doktora w zakresie fizyki medycznej

-

 

24

 

Pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej

 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

 

1 rok w szpitalu

 

- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

1 rok w szpitalu

 

- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

3 lata w szpitalu

 

- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata w szpitalu

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

5 lat w szpitalu

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny2)

7 lat w szpitalu

 

25

 

Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej

 

- tytuł magistra na kierunku położnictwo

 

1 rok w szpitalu

 

 

 

 

 

- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna

 

1 rok w szpitalu

 

 

 

 

 

- licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

 

3 lata w szpitalu

 

 

 

 

 

- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny

 

4 lata w szpitalu

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania

 

5 lat w szpitalu

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny2)

 

7 lat w szpitalu

 

26

 

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

 

1 rok w szpitalu

 

- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

1 rok w szpitalu

 

- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

3 lata w szpitalu

 

- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata w szpitalu

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

5 lat w szpitalu

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny2)

7 lat w szpitalu

 

27

 

Położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych

 

- tytuł magistra na kierunku położnictwo

 

1 rok w szpitalu

 

- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna

1 rok w szpitalu

 

- licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

3 lata w szpitalu

 

- licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata w szpitalu

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania

5 lat w szpitalu

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny2)

7 lat w szpitalu

 

28

 

Technik koordynujący i nadzorujący pracę innych techników elektroradiologii

 

- tytuł magistra na kierunku elektroradiologia

 

5 lat, w tym 1 rok w szpitalu

 

 

 

 

 

- ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

5 lat, w tym 1 rok w szpitalu

 

 

 

 

 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii

 

7 lat, w tym 3 lata w szpitalu

 

29

 

Starszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa

 

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

5

 

30

 

Asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa

 

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

3

 

31

 

Młodszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa

 

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

1

 

32

 

Specjalista pielęgniarka

 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

2

 

 

 

 

 

- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

2

 

 

 

 

 

- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

 

2

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

 

2

 

33

 

Specjalista położna

 

- tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

2

 

 

 

 

 

- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

 

2

 

 

 

 

 

- licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

 

3

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

 

2

 

34

 

Starsza pielęgniarka

 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

 

1

 

 

 

 

 

- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

 

1

 

 

 

 

 

- licencjat pielęgniarstwa

 

3

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

 

5

 

35

 

Starsza położna

 

- tytuł magistra na kierunku położnictwo

 

1

 

 

 

 

 

- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna

 

1

 

 

 

 

 

- licencjat położnictwa

 

3

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna

 

5

 

36

 

Pielęgniarka

 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

 

-

 

- licencjat pielęgniarstwa
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka
37

Położna

 

- tytuł magistra na kierunku położnictwo

 

-

 

- licencjat położnictwa
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna
38

Stażystka pielęgniarka

 

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka2)

 

-

 

39

 

Stażystka położna

 

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna2)

 

-

 

40

 

Starszy asystent farmacji szpitalnej lub klinicznej

 

tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej lub klinicznej

 

7 lat pracy w zawodzie farmaceuty

 

41

 

Asystent farmacji

 

tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej lub klinicznej

 

5 lat pracy w zawodzie farmaceuty

 

42

 

Młodszy asystent farmacji

 

tytuł zawodowy magistra farmacji

 

3 lata pracy w zawodzie farmaceuty

 

43

 

Farmaceuta

 

tytuł zawodowy magistra farmacji

 

-

 

44

 

Starszy technik farmaceutyczny

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny

 

5 lat pracy w zawodzie technik farmaceutyczny

 

45

 

Technik farmaceutyczny

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny

 

-

 

46

 

Starszy asystent fizjoterapii

 

- tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia lub

 

7 lat pracy w zawodzie fizjoterapeuty

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, oraz tytuł specjalisty

 

 

 

47

 

Asystent fizjoterapii

 

- tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub

 

specjalizacja I stopnia lub tytuł specjalisty, lub 5 lat pracy w zawodzie fizjoterapeuty

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej

 

48

Młodszy asystent fizjoterapii

 

- tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub

 

3 lata pracy w zawodzie fizjoterapeuty

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej

 

 

 

49

 

Starszy fizjoterapeuta

 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik fizjoterapii lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia, lub

 

3 lata pracy w zawodzie fizjoterapeuty

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej

 

 

 

50

 

Fizjoterapeuta

 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik fizjoterapii lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia, lub

 

-

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej

 

 

 

51

 

Starszy asystent dietetyki

 

- tytuł zawodowy magistra na kierunku dietetyka lub

 

7 lat pracy w zawodzie dietetyka lub co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu dietetyki

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra, lub

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

 

52

Asystent dietetyki

 

- tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka lub

 

5 lat pracy w zawodzie dietetyka

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

 

 

 

53

 

Młodszy asystent dietetyki

 

- tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka lub

 

3 lata pracy w zawodzie dietetyka

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

 

 

 

54

 

Starszy dietetyk

 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka, lub

 

3 lata pracy w zawodzie dietetyka

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

 

 

 

55

 

Dietetyk

 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka, lub

 

-

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra, lub

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

 

 

 

56

 

Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

 

tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych

 

7 lat pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

 

57

 

Asystent diagnostyki laboratoryjnej

 

tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego oraz co najmniej specjalizacja I stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych

 

5 lat pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

 

58

 

Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

 

tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego

 

3 lata pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego

 

59

 

Diagnosta laboratoryjny

 

tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego

 

-

 

60

 

Starszy technik analityki medycznej

 

ukończenie liceum medycznego, technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki medycznej lub ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki lub technika medycznego analityki

 

3 lata pracy w zawodzie technika analityki medycznej

 

61

 

Technik analityki medycznej

 

ukończenie liceum medycznego, technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki medycznej lub ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki lub technika medycznego analityki

 

-

 

62

 

Starszy laborant diagnostyki laboratoryjnej

 

co najmniej wykształcenie średnie

 

co najmniej 5-letnie zatrudnienie na stanowisku laboranta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia

 

63

 

Laborant diagnostyki laboratoryjnej

 

co najmniej wykształcenie średnie

 

zatrudnienie na stanowisku laboranta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia

 

64

 

Starszy asystent logopedii

 

uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu logopedy lub:

 

7 lat pracy w zawodzie logopedy

 

 

 

 

 

- ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujących w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii

 

 

 

 

 

 

 

- ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii lub tytuł specjalisty z neurologopedii lub surdologopedii, lub studia podyplomowe z neurologopedii lub surdologopedii

 

 

 

65

 

Asystent logopedii

 

uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu logopedy lub:

 

5 lat pracy w zawodzie logopedy

 

 

 

 

 

- ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujących w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii

 

 

 

 

 

 

 

- ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii lub tytuł specjalisty z neurologopedii lub surdologopedii, lub studia podyplomowe z neurologopedii lub surdologopedii

 

 

 

66

 

Młodszy asystent logopedii

 

uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu logopedy lub:

 

3 lata pracy w zawodzie logopedy

 

 

 

 

 

- ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujących w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii

 

 

 

 

 

 

 

- ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii

 

 

 

67

 

Logopeda

 

uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu logopedy lub:

 

-

 

 

 

 

 

- ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujących w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii

 

 

 

 

 

 

 

- ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

 

 

 

 

 

 

 

- rozpoczęcie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii

 

 

 

68

 

Starszy asystent psychologii klinicznej

 

tytuł zawodowy psychologa oraz tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna

 

7 lat pracy na stanowisku psychologa klinicznego

 

69

 

Asystent psychologii klinicznej

 

tytuł zawodowy psychologa oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie psychologia kliniczna lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna

 

5 lat pracy na stanowisku psychologa klinicznego

 

70

 

Psycholog kliniczny

 

tytuł zawodowy psychologa oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie psychologia kliniczna lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna

 

-

 

71

 

Starszy psycholog

 

kwalifikacje określone według odrębnych przepisów4)

 

7 lat pracy w zawodzie psychologa

 

72

 

Psycholog

 

kwalifikacje określone według odrębnych przepisów4)

 

-

 

73

 

Starszy asystent ratownik medyczny

 

tytuł zawodowy licencjata na kierunku ratownictwo medyczne lub tytuł licencjata uzyskany po ukończeniu studiów wyższych pierwszego stopnia, które rozpoczęły się przed dniem 1 października 2008 r., na innym kierunku niż ratownictwo medyczne w specjalności ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa

 

stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub w dziedzinie nauk o zdrowiu oraz 5 lat pracy w zawodzie ratownik medyczny

 

74

 

Asystent ratownik medyczny

 

tytuł zawodowy licencjata na kierunku ratownictwo medyczne lub tytuł licencjata uzyskany po ukończeniu studiów wyższych pierwszego stopnia, które rozpoczęły się przed dniem 1 października 2008 r., na innym kierunku niż ratownictwo medyczne w specjalności ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa

 

5 lat pracy w zawodzie ratownik medyczny lub 3 lata pracy w zawodzie ratownik medyczny oraz tytuł magistra na kierunku zdrowie publiczne

 

75

 

Młodszy asystent - ratownik medyczny

 

tytuł zawodowy licencjata na kierunku ratownictwo medyczne lub tytuł licencjata uzyskany po ukończeniu studiów wyższych pierwszego stopnia, które rozpoczęły się przed dniem 1 października 2008 r., na innym kierunku niż ratownictwo medyczne w specjalności ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa

 

3 lata pracy w zawodzie ratownik medyczny

 

76

 

Starszy ratownik medyczny

 

kwalifikacje określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)

 

3 lata pracy w zawodzie ratownik medyczny

 

77

 

Ratownik medyczny

 

kwalifikacje określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 

-

 

78

 

Starszy asystent elektroradiologii

 

tytuł magistra na kierunku elektroradiologia

 

stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub w dziedzinie nauk o zdrowiu

 

79

 

Asystent elektroradiologii

 

- tytuł magistra na kierunku elektroradiologia

 

7 lat pracy w zawodzie technik elektroradiolog

 

 

 

 

 

- ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

 

 

80

 

Młodszy asystent elektroradiologii

 

- tytuł magistra na kierunku elektroradiologia

 

5 lat pracy w zawodzie

 

 

 

 

 

- ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

 

 

81

 

Starszy technik elektroradiolog

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

3 lata pracy w zawodzie

 

82

 

Technik elektroradiolog

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

-

 

83

 

Starszy asystent techniki dentystycznej

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku techniki dentystyczne i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub w dziedzinie nauk o zdrowiu

 

84

 

Asystent techniki dentystycznej

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku techniki dentystyczne i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

7 lat pracy w zawodzie technik dentystyczny

 

85

 

Młodszy asystent techniki dentystycznej

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku techniki dentystyczne i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

5 lat pracy w zawodzie technik dentystyczny

 

86

 

Starszy technik dentystyczny

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika dentystycznego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny lub uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia kwalifikacji technika dentystycznego na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych, lub ukończenie studiów wyższych na kierunku techniki dentystyczne i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku, lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

3 lata pracy w zawodzie technik dentystyczny

 

87

 

Technik dentystyczny

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika dentystycznego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny lub uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia kwalifikacji technika dentystycznego na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych, lub ukończenie studiów wyższych na kierunku techniki dentystyczne i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku, lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

 

-

 

88

 

Starszy asystent protetyki słuchu

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności protetyka słuchu obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera

 

stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub w dziedzinie nauk o zdrowiu

 

89

 

Asystent protetyki słuchu

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności protetyka słuchu obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera

 

7 lat pracy w zawodzie protetyka słuchu

 

90

 

Młodszy asystent protetyki słuchu

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności protetyka słuchu obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera

 

5 lat pracy w zawodzie protetyka słuchu

 

91

 

Starszy protetyk słuchu

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności protetyka słuchu obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera lub ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego protetyk słuchu lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie protetyk słuchu, lub posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w gabinecie protetyki słuchu i ukończenie do dnia wejścia w życie rozporządzenia kursu z zakresu protetyki słuchu organizowanego przez szkołę wyższą kształcącą w zakresie akustyki lub Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, obejmującego co najmniej 108 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu, lub uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dyplomu mistrza w zawodzie protetyk słuchu

 

3 lata pracy w zawodzie protetyka słuchu

 

92

 

Protetyk słuchu

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności protetyka słuchu obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera

 

-

 

93

 

Starszy asystent audiofonologii

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności audiofonologia lub audiologia z fonologią

 

stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub w dziedzinie nauk o zdrowiu

 

94

 

Asystent audiofonologii

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności audiofonologia lub audiologia z fonologią

 

7 lat pracy w zawodzie audiofonolog

 

95

 

Młodszy asystent audiofonologii

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności audiofonologia lub audiologia z fonologią

 

5 lat pracy w zawodzie audiofonolog

 

96

 

Audiofonolog

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności audiofonologia lub audiologia z fonologią

 

-

 

97

 

Starszy asystent terapii zajęciowej

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu licencjata

 

stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub w dziedzinie nauk o zdrowiu

 

98

 

Asystent terapii zajęciowej

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu licencjata

 

7 lat pracy w zawodzie terapeuta zajęciowy

 

99

 

Młodszy asystent terapii zajęciowej

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu licencjata

 

5 lat pracy w zawodzie terapeuta zajęciowy

 

100

 

Starszy terapeuta zajęciowy

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy lub ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu licencjata

 

3 lata pracy w zawodzie terapeuta zajęciowy

 

101

 

Terapeuta zajęciowy

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy lub ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu licencjata

 

-

 

102

 

Artterapeuta lub muzykoterapeuta

 

ukończenie szkoły wyższej na kierunkach artystycznych lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia artterapii lub muzykoterapii

 

-

 

103

 

Starszy asystent

 

tytuł zawodowy magistra oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie właściwej dla stanowiska lub stopień naukowy doktora, lub studia podyplomowe, właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

7

 

104

 

Asystent

 

tytuł zawodowy magistra oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie właściwej dla stanowiska lub stopień naukowy doktora, lub studia podyplomowe, właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy

 

5

 

105

 

Młodszy asystent

 

tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny

 

_

 

106

 

Starszy specjalista psychoterapii uzależnień

 

kwalifikacje określone według odrębnych przepisów5)

 

7

 

107

 

Specjalista psychoterapii uzależnień

 

kwalifikacje określone według odrębnych przepisów5)

 

-

 

108

 

Starszy instruktor terapii uzależnień

 

kwalifikacje uzyskane według odrębnych przepisów5)

 

5

 

109

 

Instruktor terapii uzależnień

 

kwalifikacje uzyskane według odrębnych przepisów5)

 

-

 

110

 

Starszy felczer

 

tytuł zawodowy felczera

 

5

 

111

 

Felczer

 

tytuł zawodowy felczera

 

-

 

112

 

Specjalista do spraw promocji zdrowia

 

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, studia wyższe na kierunku zdrowie publiczne lub w specjalności promocja zdrowia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie6)

 

-

 

113

 

Edukator do spraw diabetologii

 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

 

2

 

 

 

 

 

- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

 

2

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

 

2

 

 

 

 

 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy

 

1 rok w ośrodku o profilu diabetologicznym

 

 

 

 

 

- licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy

 

2 w ośrodku o profilu diabetologicznym

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy

 

2 w ośrodku o profilu diabetologicznym

 

 

 

 

 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo2), licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa2)

 

5 w ośrodku o profilu diabetologicznym

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna2)

 

5 w ośrodku o profilu diabetologicznym

 

114

 

Edukator do spraw laktacji

 

- tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego

 

-

 

 

 

 

 

- licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego

 

-

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego

 

-

 

 

 

 

 

- tytuł magistra na kierunku położnictwo i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji

 

1

 

 

 

 

 

- licencjat położnictwa i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji

 

2

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs specjalistyczny z zakresu laktacji

 

2

 

 

 

 

 

- tytuł magistra na kierunku położnictwo2)

 

2

 

 

 

 

 

- licencjat położnictwa2)

 

5

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna2)

 

5

 

115

 

Starszy perfuzjonista

 

- średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

 

5

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne i ukończone przeszkolenie specjalistyczne na podstawie dotychczasowych przepisów

 

5

 

116

 

Perfuzjonista

 

- średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

 

2

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie medyczne i ukończone przeszkolenie specjalistyczne na podstawie dotychczasowych przepisów

 

2

 

117

 

Młodszy perfuzjonista

 

średnie wykształcenie medyczne

 

-

 

118

 

Starszy asystent higieny dentystycznej

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności higiena dentystyczna

 

7

 

119

 

Asystent higieny dentystycznej

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności higiena dentystyczna

 

5 lat pracy w zawodzie higienistka dentystyczna

 

120

 

Młodszy asystent higieny dentystycznej

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności higiena dentystyczna

 

3 lata pracy w zawodzie higienistka dentystyczna

 

121

 

Starsza higienistka dentystyczna

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka stomatologiczna

 

3 lata pracy w zawodzie higienistka dentystyczna

 

122

 

Higienistka dentystyczna

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka stomatologiczna

 

-

 

123

 

Starsza asystentka stomatologiczna

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna

 

3 lata pracy w zawodzie asystentka stomatologiczna

 

124

 

Asystentka stomatologiczna

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna

 

-

 

125

 

Starsza opiekunka dziecięca

 

ukończenie liceum medycznego lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego opiekunka dziecięca lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca

 

3 lata pracy w zawodzie opiekunka dziecięca

 

126

 

Opiekunka dziecięca

 

ukończenie liceum medycznego lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego opiekunka dziecięca lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca

 

-

 

127

 

Starsza ortoptystka

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego ortoptystki lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptysta

 

3 lata pracy w zawodzie ortoptystki

 

128

 

Ortoptystka

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego ortoptystki lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptysta

 

-

 

129

 

Starszy technik masażysta

 

ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i uzyskanie tytułu zawodowego technik masażysta lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta

 

3 lata w zawodzie masażysta

 

130

 

Technik masażysta

 

ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i uzyskanie tytułu zawodowego technik masażysta lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta

 

-

 

131

 

Starszy technik ortopeda

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności technika ortopedyczna i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej, publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, i uzyskanie tytułu zawodowego technik ortopeda lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ortopeda, lub ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie technik biomechanik lub uzyskanie dyplomu mistrza w zawodzie technik ortopeda

 

5

 

132

 

Technik ortopeda

 

ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności technika ortopedyczna i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej, publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, i uzyskanie tytułu zawodowego technik ortopeda lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ortopeda, lub ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie technik biomechanik lub uzyskanie dyplomu mistrza w zawodzie technik ortopeda

 

-

 

133

 

Starszy opiekun medyczny

 

ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej lub ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny

 

3

 

134

 

Opiekun medyczny

 

ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej lub ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny

 

-

 

135

 

Starsza higienistka szkolna

 

ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka szkolna

 

3

 

136

 

Higienistka szkolna

 

ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka szkolna

 

-

 

137

 

Starszy dyspozytor medyczny

 

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami

 

5 lat pracy na stanowisku dyspozytora medycznego

 

138

 

Dyspozytor medyczny

 

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami

 

-

 

139

 

Starszy statystyk medyczny

 

średnie wykształcenie medyczne lub inne średnie wykształcenie

 

5

 

140

 

Pracownik socjalny

 

szkoła pracowników socjalnych7)

 

-

 

141

 

Higienistka szpitalna

 

zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych

 

-

 

142

 

Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna

 

średnie wykształcenie

 

5

 

143

 

Statystyk medyczny, rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

 

średnie wykształcenie

 

-

 

144

 

Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

 

średnie wykształcenie oraz uprawnienia kwalifikacyjne typu E

 

3 miesiące

 

145

 

Preparator, dezynfektor

 

średnie lub podstawowe wykształcenie oraz przeszkolenie zawodowe

 

-

 

146

 

Przyuczeni: pomoc dentystyczna, dezynfektor i inni

 

średnie wykształcenie oraz przeszkolenie zawodowe

 

-

 

147

 

Sanitariusz szpitalny

 

podstawowe wykształcenie oraz kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy

 

6 miesięcy

 

148

 

Starsza: salowa, pomoc laboratoryjna

 

podstawowe wykształcenie oraz przeszkolenie w miejscu pracy

 

3

 

149

 

Sanitariusz (noszowy), salowa, fasowaczka, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna

 

podstawowe wykształcenie oraz przeszkolenie w miejscu pracy

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni

1

 

2

 

3

 

4

 

1

 

Zastępca kierownika podmiotu leczniczego

 

wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku

 

5

 

2

 

Główny księgowy

 

wyższe wykształcenie

 

5 w służbach finansowo-księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu

 

3

 

Zastępca głównego księgowego

 

- wyższe wykształcenie

 

4

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie ekonomiczne

 

8

 

4

 

Główny specjalista, asystent kierownika podmiotu leczniczego

 

wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku

 

7

 

5

 

Radca prawny

 

według odrębnych przepisów8)

 

-

 

6

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

- wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku

 

3

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie o odpowiednim kierunku

 

5

 

7

 

Kierownik transportu wewnętrznego

 

średnie wykształcenie medyczne lub inne średnie wykształcenie

 

5

 

8

 

Starszy specjalista, starszy informatyk

 

wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku

 

5

 

9

 

Specjalista, informatyk

 

wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku

 

3

 

10

 

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 

według odrębnych przepisów9)

 

-

 

11

 

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 

według odrębnych przepisów9)

 

2

 

12

 

Inspektor do spraw obronnych i rezerw

 

- wyższe wykształcenie

 

2

 

 

 

- średnie wykształcenie

5

 

13

 

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

 

według odrębnych przepisów10)

 

-

 

14

 

Starszy: inspektor, rewident zakładowy, księgowy, mistrz, technik informatyk

 

- wyższe wykształcenie w odpowiednim zawodzie

 

1

 

 

 

- średnie wykształcenie w odpowiednim zawodzie

5

 

15

 

Inspektor, księgowy, inspektor terapii pracą, mistrz, starszy kasjer

 

- wyższe wykształcenie w odpowiednim zawodzie

 

-

 

 

 

- średnie wykształcenie w odpowiednim zawodzie

4

 

16

 

Starszy magazynier, intendent, kasjer

 

średnie wykształcenie

 

1

 

17

 

Magazynier

 

- średnie wykształcenie

 

-

 

- podstawowe wykształcenie

2

 

18

 

Kierownik świetlicy

 

- wyższe wykształcenie w odpowiednim zawodzie

 

2

 

 

 

 

 

- średnie wykształcenie w odpowiednim zawodzie

 

5

 

19

 

Starszy bibliotekarz

 

według odrębnych przepisów11)

 

-

 

20

 

Kierownik kancelarii, starszy referent

 

średnie wykształcenie w odpowiednim zawodzie

 

2

 

21

 

Bibliotekarz

 

według odrębnych przepisów11)

 

-

 

22

 

Referent, archiwista, sekretarka

 

średnie wykształcenie

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Pracownicy gospodarczy

1

 

2

 

3

 

4

 

1

 

Laborant w kotłowni

 

średnie wykształcenie chemiczne

 

-

 

2

 

Konserwator urządzeń technicznych

 

średnie wykształcenie techniczne lub zasadnicze wykształcenie zawodowe w odpowiednim zawodzie i przeszkolenie specjalistyczne

 

-

 

3

 

Starszy mistrz

 

średnie wykształcenie techniczne lub zasadnicze wykształcenie zawodowe i dyplom mistrzowski

 

5

 

4

 

Mistrz

 

średnie wykształcenie techniczne lub zasadnicze wykształcenie zawodowe i dyplom mistrzowski

 

-

 

5

 

Hydraulik, ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz, szef kuchni, operator oczyszczalni ścieków i inni

 

zasadnicze wykształcenie zawodowe lub podstawowe wykształcenie i kurs przysposobienia zawodowego

 

-

 

6

 

Palacz kotłów parowych o nadciśnieniu 0,07 MPa, wodnych wysokotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymi

 

świadectwo czeladnicze lub zasadnicza szkoła zawodowa i uprawnienia kwalifikacyjne typu E

 

6 miesięcy

 

7

 

Palacz kotłów wodnych nisko- i średniotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymi

 

świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie palacza i uprawnienia kwalifikacyjne typu E

 

6 miesięcy

 

8

 

Palacz pieców spalania odpadów organicznych, aparaturowy uzdatniania wody

 

podstawowe wykształcenie i uprawnienia kwalifikacyjne typu E

 

6 miesięcy

 

9

 

Pomocnik palacza, robotnik nawęglania i odżużlowania

 

podstawowe wykształcenie i przyuczenie do zawodu

 

-

 

10

 

Starszy: dozorca, strażnik, portier

 

podstawowe wykształcenie i przeszkolenie zawodowe

 

3

 

11

 

Pracownik ochrony

 

licencja pracownika ochrony I lub II stopnia lub wykształcenie średnie w zakresie ochrony osób lub mienia

 

-

 

12

 

Dozorca, strażnik, portier, woźny, dźwigowy, szatniarz, powielaczowy i inni

 

podstawowe wykształcenie i przeszkolenie zawodowe

 

-

 

Objaśnienia:

1)     Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik podmiotu leczniczego.

2)     W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.

3)     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. Nr 239, poz. 1737) lub rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. Nr 21, poz. 173).

4)     Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.).

5)     Posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), lub posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

6)     Studia na innym kierunku lub specjalności, które w programie kształcenia obejmowały wiedzę i umiejętności z zakresu promocji zdrowia.

7)     Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

8)     Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.).

9)     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.).

10)    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka (Dz. U. Nr 234, poz. 1584).

11)    Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 41, poz. 419).

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok