43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym...

 

Wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

Dz.U.2011.18.94 z dnia 2011.01.27

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 30 maja 2018 r.


 

Wejście w życie:

11 lutego 2011 r.


 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA 1

z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

(Dz. U. z 2011 r. Nr 18, poz. 94; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 909.)

Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.  Ustala się wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym rodzajem świadczenia zdrowotnego - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§  2.  Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§  3.  Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez pielęgniarkę, położną - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§  4.  Produkty lecznicze wchodzące w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, ujęte w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 5, mogą być stosowane odpowiednio przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera oraz pielęgniarkę i położną do wyczerpania zapasów lub upływu okresu ich ważności.

§  5.  Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 204, poz. 1509).

§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DORAŹNIE DOSTARCZANE W ZWIĄZKU Z UDZIELANYM RODZAJEM ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO

Lp.

Grupa produktów leczniczych

Nazwa powszechnie stosowana

produktu leczniczego

1

2

3

1

Leki przeciwbólowe

1) Ibuprofenum

2) Ketoprofenum

3) Metamizolum natricum

4) Naproxenum

5) Tramadoli hydrochloridum

2

Leki miolityczne

1) Drotaverini hydrochloridum

2) Papaverini hydrochloridum

3

Leki przeciwgorączkowe

1) Acidum acetylsalicylicum

2) Paracetamolum

4

Leki przeciwbiegunkowe

1) Carbo medicinalis

2) Loperamidi hydrochloridum

3) Tanninum albuminatum

5

Leki nasenne/uspokajające

1) Diazepamum

2) Hydroxizini hydrochloridum

6

Leki podwyższające stężenie glukozy we krwi

Glucagoni hydrochloridum

7

Leki stosowane w niewydolności wieńcowej serca

Glyceroli trinitras

8

Leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne

1) Adrenalinum

2) Antazolini mesylas

3) Cetirizini dihydrochloridum

4) Clemastinum

5) Dexamethasonum

6) Loratadinum

7) Prednisoloni hemisuccinas

8) Prednisonum

9

Leki znieczulające miejscowo

1) Articaini hydrochloridum + Adrenalinum

2) Articaini hydrochloridum + Adrenalini tartras

3) Articaini hydrochloridum + Epinephrini hydrochloridum

4) Bupivacaini hydrochloridum

5) Bupivacaini hydrochloridum + Epinephrinum

6) Bupivacainum

7) Levobupivacainum

8) Lidocaini hydrochloridum

9) Lidocaini hydrochloridum + Adrenalinum

10) Lidocaini hydrochloridum + Epinephrini bitartras

11) Lidocaini hydrochloridum + Epinephrinum

12) Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalini tartras

13) Lidocaini hydrochloridum + Norepinephrinum

14) Lidocainum

15) Mepivacaini hydrochloridum

16) Mepivacainum

17) Ropivacaini hydrochloridum

18) Ropivacainum

10

Leki obniżające ciśnienie

Captoprilum

11

Leki przeciwarytmiczne

1) Metoprololi tartas

2) Propranololi hydrochloridum

12

Leki przeciwdrgawkowe

1) Clonazepamum

2) Diazepamum

3) Phenobarbitalum

13

Leki przeciwwymiotne

1) Chlorpromazini hydrochloridum

2) Metoclopramidi hydrochloridum

3) Thiethylperazinum

14

Leki przeciwkrwotoczne

Etamsylatum

15

Leki dezynfekujące, odkażające,

1) Acidum boricum

przeciwobrzękowe

2) Aluminii acetotartras

 

3) Chlorhexidini gluconas

 

4) Chloroxylenolum

 

5) Chlorquinaldolum

 

6) Ethacridini lactas

 

7) Ethanolum + Alkohol isopropylicus

 

8) Hydrogenii peroxidum

 

9) Kalii permanganas

 

10) Octenidini dihydrochloridum + Phenoxyethanolum

16

Leki ułatwiające leczenie ran

1) Allantoinum + Acidum boricum + Zinci oxydatum

2) Neomycinum

3) Sulfathiazolum natricum

17

Leki rozszerzające oskrzela

1) Fenoteroli hydrobromidum

2) Formoteroli fumaras dihydricus

3) Salbutamolum

4) Theophyllinum

18

Płyny infuzyjne

1) Glucosum

2) Glucosum + Natrium chloridum

3) Natrii chloridum

4) Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny

19

Diuretyki

Furosemidum

20

Leki stosowane w zaburzeniach

1) Kalii chloridum + Kalii hydrocarbonas

elektrolitowych

2) Natrii hydrocarbonas

21

Gazy medyczne

1) Podtlenek azotu

2) Tlen medyczny

3) Tlenek azotu

 

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3  

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU PRZECIWWSTRZĄSOWEGO, RATUJĄCEGO ŻYCIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODAWANE PRZEZ LEKARZA, LEKARZA DENTYSTĘ, FELCZERA LUB STARSZEGO FELCZERA

1) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml - roztwór do wstrzykiwań;

2) (uchylony)

3) Aqua pro iniectione - rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych;

4) Atropini sulfas 1 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań;

5) Captoprilum 6,25 mg lub 12,5 mg lub 25 mg - tabletki;

6) Clonazepamum 1 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań;

7) Dopaminum 40 mg/ml - roztwór do infuzji;

8) Furosemidum 10 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań;

9) Glyceroli trinitras 0,4 mg/dawkę - aerozol podjęzykowy;

10) Glucosum 5 % - roztwór do wstrzykiwań;

11) Glucosum 20 % lub 40 % - roztwór do wstrzykiwań;

12) Hydrocortisonum hemisuccinatum - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne;

13) Ketoprofenum 50 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań;

14) Lidocaini hydrochloridum 2 % - roztwór do wstrzykiwań;

15) Metoprololi tartas* 1 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań;

16) Morphini sulfas* 20 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań;

17) Naloxoni hydrochloridum* 0,4 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań;

18) Natrii chloridum 0,9 % - roztwór do wstrzykiwań;

19) Natrii hydrocarbonas 84 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań;

20) Salbutamoli sulfas 0,5 mg/ml - roztwór do wstrzykiwań.

Płyny infuzyjne:

1) Glucosum 5 % lub 10 % - roztwór do infuzji;

2) (uchylony);

3) Mannitolum 200 mg/ml - roztwór do infuzji;

4) Natrii chloridum 0,9 % - roztwór do infuzji;

5) Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum - (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml - roztwór do infuzji dożylnych.

______

* UWAGA - Lek nie może wchodzić w skład zestawu przeciwwstrząsowego będącego do dyspozycji felczera lub starszego felczera.

 

ZAŁĄCZNIK Nr  3  4

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU PRZECIWWSTRZĄSOWEGO, RATUJĄCEGO ŻYCIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODAWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ, POŁOŻNĄ

1) Glucosum 20 % - roztwór do wstrzykiwań;

2) Hydrocortisonum hemisuccinatum - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne;

3) Natrii chloridum 0,9 % - roztwór do wstrzykiwań;

4) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml - roztwór do wstrzykiwań.

Płyny infuzyjne:

1) Glucosum 5 % - roztwór do infuzji;

2) (uchylony);

3) Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum - (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml - roztwór do infuzji dożylnych.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2018 r.

3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2018 r.

4 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2018 r.

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok