43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Regulamin zapomóg

Załącznik do Uchwały OR BOIPiP

Nr 96/VI/2012

 

 

REGULAMIN

Zapomóg Losowych

Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

 

1.       Prawo do otrzymania zapomogi losowej z tytułu przypadku losowego ma każdy członek Izby, który regularnie opłaca składki członkowskie i nie zalega z płatnością jakiejkolwiek składki w dniu ubiegania się o przyznanie zapomogi (zwany dalej  „Uprawniony”).

 

2.       Zapomoga losowa przyznawana jest w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel corocznie w budżecie Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

3.       Z zapomogi losowej uprawniony może skorzystać jeden raz w okresie 12 miesięcy. Maksymalna wysokość przyznanej zapomogi wynosi 1000 zł. O wysokości przyznanej zapomogi decyduje - na podstawie złożonego wniosku Prezydium Okręgowej Rady Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

4.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Okręgowej Rady Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych może zdecydować o przyznaniu – w drodze wyjątku – zapomogi nadzwyczajnej z pominięciem limitu kwotowego oraz czasowego, o których mowa w pkt 3.

 

5.       Za przypadki losowe uważa się:

a.       nabyte trwałe kalectwo uprawnionego,

b.      wypadek uniemożliwiający czasowe lub trwałe wykonywanie pracy zarobkowej przez uprawnionego,

c.       długotrwałą chorobę uprawnionego udokumentowaną aktualnym zaświadczeniem lekarskim,

d.      punkt wykreślono,

e.      trudną sytuację życiową wywołaną powodzią, pożarem, wichurą, klęską żywiołową lub innymi zdarzeniami o charakterze wyższym.

 

6.       O zapomogę może ubiegać się także uprawniony po śmierci współmałżonka jeżeli wychowuje dzieci uczące się do 18 roku włącznie.

 

7.       Ponowne złożenie wniosku o przyznanie zapomogi nie może dotyczyć tego samego przypadku losowego. Nie dotyczy to sytuacji, o których mowa w pkt 4.

 

8.       Nie przyznaje się zapomóg socjalnych.

 

9.       Wniosek o przyznanie zapomogi losowej składa:

·         uprawniony występujący w swoim imieniu,

·         w wyjątkowych przypadkach Pełnomocny Przedstawiciel OR BOIPiP reprezentujący członków samorządu danego rejonu wyborczego lub w razie jego braku bezpośredni przełożony.

 

10.   Wniosek o przyznanie zapomogi losowej powinien zawierać:

·         podanie o przyznanie zapomogi,

·         dokumenty  potwierdzające długotrwałą chorobę lub wypadek uprawnionego,

·         dokumenty potwierdzające wypadki losowe /zaświadczenie ze straży pożarnej, policji, straży miejskiej,  wójta gminy, prezydenta, burmistrza miasta/,

·         akt zgonu współmałżonka  – w przypadku jeżeli zapomoga dotyczy pkt 6,

·         zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia uprawnionego za ostatnie 3 miesiące lub odcinek renty/emerytury, wyrok sądu o wysokości alimentów,

·         zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia współmałżonka za ostatnie 3 miesiące lub

odcinek renty/emerytury, w razie gdy zapomoga losowa dotyczy sytuacji zawartej

w pkt 5 e.

 

11.   Wniosek składa się w Biurze BOIPiP, Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28, w terminie do 3 miesięcy od czasu zdarzenia losowego lub w trakcie jego trwania.

 

12.   Prezydium OR BOIPiP rozpatruje wnioski jeden raz w miesiącu.

 

13.   Wnioskodawca na wezwanie Prezydium OR BOIPiP uzupełnia wniosek w ciągu 30 dni.

 

14.   Przyznana zapomoga losowa zostanie przelana na wskazane konto bankowe uprawnionego lub odebrana w kasie BOIPiP po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od  1 lipca 2012 r.

 

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

All in One Accessibility

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok