43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Indywidualne i grupowe praktyki

I N F O R M A C J A

Informacje dotyczące składania wniosków o wpis do Rejestru Podmiotów

Wykonujących Działalność Leczniczą

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z  późn. zm.) od dnia 01.04.2013 r. wnioski o wpis / zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą winny być składane w formie elektronicznej.

§ 14. Wniosek, o którym mowa w § 10 składa się w postacie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

 Brak profilu na ePUAP lub brak podpisu elektronicznego oznaczać będzie brak możliwości złożenia wniosków w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i zarejestrowania, wykreślenia czy dokonania zmiany w praktyce zawodowej pielęgniarki i położne.

KROK PO KROKU

Co należy zrobić żeby założyć indywidualną lub grupową praktykę zawodową:

1.Przygotowanie:

 1. posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. posiadać umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC,
 3. dokonać opłaty za wpis do rejestru praktyk w wysokości 149,00 zł na konto bankowe:
  ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała 28 1050 1070 1000 0001 0027 5783
  wpisując w tytule: "Opłata za wpis do rejestru praktyk zawodowych".
 4. należy posiadać profil zaufany (epuap lub bankowość elektroniczną)

2.Następnie:

 1. Złóż wniosek o wpis praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wniosek możesz złożyć po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się do RPWDL. Rejestrując nowe konto zaznacz opcję "praktyka zawodowa". Dzięki temu twoje konto zostanie założone we właściwej aplikacji.
 2. Po zalogowaniu się do systemu będziesz miał możliwość wyboru opcji "Utwórz wniosek praktyka pielęgniarek i położnych". Wypełnij wszystkie pola we wniosku oraz dodaj załączniki.

Wypełniony wniosek powinien zostać przesłany przy pomocy profilu zaufanego czyli przez ePUAP www.epuap.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rejestru BOIPiP pod nr tel. 33 811 89 58.

 Aby uzyskać profil zaufany należy:

 • wejść na stronę ePUAP: www.epuap.gov.pl,
 • zarejestrować się - założyć konto na ePUAP (szczegółowa instrukcja rejestracji dostępna jest na stronie ePUAP),
 • zalogować się na swoje konto, następnie wejść w zakładkę moje konto - profil zaufany - załóż profil i wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego,
 • następnie należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (Urząd skarbowy, Urząd miasta, Starostwo powiatowe, ZUS).

Instrukcja jest także dostepna pod adresem https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/RPWDL_Instrukcja%20uzytkownika_1.4.pdf

Składka członkowska od stycznia 2024 roku wynosi 58,26 zł.


Obowiązek zgłaszania zmian (art. 107 ustawy o działalności leczniczej)

Pielęgniarka/położna wykonująca działalność leczniczą wpisana do rejestru jest obowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiana we wpisie podlega opłacie w kwocie 74,50 zł.

W przypadku nie zgłoszenia zmian danych objętych rejestrem w wyżej wymienionym terminie okręgowa rada może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


Opłata za wpis/ zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis i wynosi w roku 2024 – 149,00 zł.  Zmiana we wpisie podlega opłacie w kwocie 74,50 zł.

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok