Tel./fax +48 33 822 81 11
e-mail: boipip@boipip.org.pl

Piątek 2 Cze 2023

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych /Dz.U.2021.628 t.j./ jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Organy Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej:

  • Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
  • Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
  • Okręgowa Komisja Rewizyjna,
  • Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych,
  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Najwyższym organem Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej jest Okręgowy Zjazd. W Okręgowym Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swoim zasięgiem część obszaru działania Izby.

Okręgowy Zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

1.    ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;

2.  rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;

3.    ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby;

4.    wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców;

5.    wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;

6.    odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;

7.    udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie;

8.    podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izb.

 

Okręgowa Rada kieruje działalnością Okręgowej Izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:

1.    wykonuje uchwały okręgowego zjazdu,

2.    stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu,

3.    prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych,

4.    powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą,

5.    prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;

6.    składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;

7.     współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

1.    kontroluje działalność finansową i gospodarczą Okręgowej Rady;

2.    składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej;

3.    występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie.

 

Okręgowy Sąd:

1.    rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika;

2.    dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego Okręgowego Sądu spośród członków tego sądu;

3.    składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw;

4.    składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

 

Okręgowy Rzecznik:

1.    prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;

2.    sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;

3.    składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;

4.    organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w imieniu i na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok