43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Regulamin Działania Komisji i Zespołów Problemowych

Komisje/Zespoły działające przy Beskidzkiej Izbie Pielęgniarek i Położnych

w Bielsku-Białej zostały powołane na podstawie Uchwały Nr 29/VII/2016

Okręgowej Rady BOIPiP z dnia 23 lutego 2016 r.

 

Zgodnie z § 1 w/w Uchwały powołano następujące komisje problemowe i zespoły działające przy BOIPiP:

1.   Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego - mgr Agnieszka Pawełko,     

2.   Komisja Etyki Zawodowej - mgr Olga Smykal,

3.   Komisja ds. przeszkolenia pielęgniarki/położnej po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat

       - mgr Izabela Lichańska-Góra,

4.   Komisja ds. Położnych - mgr Beata Pyjur,

5.   Zespół ds. kontroli organizatorów kształcenia - mgr Ilona Lesiak,

6.   Zespół ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego - mgr Agnieszka Lizak.

7.   Zespół ds. Pielęgniarstwa  Pediatrycznego - mgr Agnieszka Pawełko.

8.   Zespół ds. Opieki Długoterminowej - lic. piel. Ewa Jończyk,

9.   Zespół ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego - mgr Leokadia Gawlas-Kaczmarczyk,

10.               Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego - mgr Bogumiła Kupczak-Wiśniowska,

11.               Zespół do spraw Pielęgniarstwa Nefrologicznego - lic. piel. Alicja Grochowiecka,

12.               Zespół do spraw Pielęgniarstwa Neonatologicznego - mgr Małgorzata Misik.


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/VII/2016 OR BOIPiP z dnia 23 lutego 2016 r.

 

Regulamin Działania Komisji i Zespołów Problemowych

§ 1

 1. Przy Okręgowej Radzie Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  działają Komisje/Zespoły problemowe powołane przez Okręgową Radę.
 2. Do pracy w Komisjach/Zespołach problemowych mogą być powoływani wyłącznie członkowie BOIPiP regularnie opłacający składki członkowskie na rzecz Izby.
 3. Wszelkie zmiany osobowe w składach Komisji/Zespołów dokonywane są przez Okręgową Radę na wniosek Przewodniczącej danej Komisji/Zespołu.

§ 2

Komisje/Zespoły:

 1. realizują uchwały Okręgowego Zjazdu, Okręgowej Rady BOIPiP oraz Prezydium OR  BOIPiP;
 2. wspierają merytorycznie pracę BOIPiP;
 3. opiniują od strony merytorycznej akty normatywne przekazane przez Przewodniczącą Okręgowej Rady BOIPiP;
 4. przygotowują projekty rezolucji, oświadczeń, deklaracji i apeli na posiedzenie Okręgowej Rady BOIPiP lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz na Okręgowy Zjazd i Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

§ 3

Przewodnicząca Komisji/Zespołu przedstawia do akceptacji Okręgowej Radzie BOIPiP coroczny plan pracy Komisji/Zespołu w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

 

§ 4

 1. Komisje/Zespoły spotykają się we wtorki zgodnie z przyjętym  harmonogramem, ustalonym w porozumieniu z Biurem BOIPiP.
 2. Posiedzenia Komisji/Zespołów, nie mogą odbywać się rzadziej niż raz na kwartał.

§ 5

Komisja/Zespół pracuje w trybie korespondencyjnym, jeśli przed posiedzeniem konieczne jest przygotowanie przez każdego z członków własnej koncepcji rozwiązania problemu.

§ 6

Posiedzenie Komisji/Zespołu zwołuje Przewodnicząca Komisji/Zespołu,a w trybie nadzwyczajnym może być zwołane na wniosek Przewodniczącej Okręgowej Rady BOIPiP.

§ 7

 1. Członkowie Komisji/Zespołów obowiązani są uczestniczyć w spotkaniach,a ewentualną nieobecność zgłosić wcześniej Przewodniczącej Zespołu/Komisji lub w Biurze BOIPiP z podaniem jej przyczyny.
 2. W przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu, Przewodnicząca Komisji/Zespołu wnioskuje do Okręgowej Rady BOIPiP o skreślenie tego członka ze składu Komisji/Zespołu.

§ 8

 1. Z posiedzenia Komisji/Zespołów sporządza się protokół, w którym opisany jest przebieg posiedzenia, problematyka oraz ostateczne wnioski.
 2. Załącznik do protokołu, o którym mowa w ust. 1, stanowi lista obecności członków na posiedzeniu.

§ 9

 1. Komisja/Zespół wnioskuje do Okręgowej Rady BOIPiP o potrzebie delegowania swoich reprezentantów na konferencje, sympozja bądź szkolenia w dziedzinie, którą się zajmuje.
 2. Koszty delegowania swoich reprezentantów, o których mowa w ust. 1, pokrywane są z budżetu BOIPiP.

§ 10

 1. Komisja/Zespół wnioskuje do Okręgowej Rady BOIPiP o potrzebie organizowania konferencji, sympozjów bądź szkoleń w dziedzinie, którą się zajmuje.
 2.  Komisja/Zespół wnioskujące o organizację konferencji są zobowiązani do jej organizacji, w szczególności do opracowania programu, wskazania miejsca i czasu konferencji, a także autorów materiałów i prac.  Komisja/Zespół decyduje o doborze tematyki.
 3. Organizacja przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, winna zostać ujęta w planie pracy Komisji/Zespołu, o którym mowa § 3.
 4. Konferencje, sympozja, szkolenia mogą być organizowane przez Komisję/Zespół wyłącznie po podjęciu Uchwały Okręgowej Rady BOIPiP.

§ 11

Komisje/Zespoły współpracują ze sobą.

§ 12

Przewodnicząca Komisji/Zespołu składa na posiedzeniu Okręgowej Rady BOIPiP pisemne sprawozdania z działalności w okresie rocznym, najpóźniej w miesiącu grudniu danego roku.

§ 13

Całość dokumentacji dotycząca poszczególnych Komisji/Zespołów przechowywana jest w Biurze BOIPiP.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2016 r.


 

 

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

All in One Accessibility

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok