Stwierdzenie PWZ

Zawód pielęgniarki/położnej może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych - art. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2018.123. t.j.)

Przyznanie prawa wykonywania zawodu:

Prawo wykonywania zawodu przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej złożony we właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.


Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej uzyskuje osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie,
  • posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskany w innym  państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • posiada pełną zdolność o czynności prawnych,
  • stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu
  • wykazuje nienaganna postawę etyczną

Do stwierdzenia prawa wykonywania zawodu należy złożyć następujące dokumenty:

 

  1. wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu [POBIERZ]
  2. arkusz zgłoszeniowy danych osobowych [POBIERZ]
  3. dyplom ukończenia szkoły (odpis dyplomu i odpis suplementu)
  4. aktualne zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu
  5. zdjęcia (2 sztuki o wymiarach 37mm x 47mm)


Wzory dokumentów

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok