Uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej *

 

a) Warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu

Zgodnie z art. 11a-11b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, do warunków tych należy:

 1. posiadanie jednego z tytułów zawodowych,

 

Wykaz tytułów zawodowych pielęgniarek

 

  1. "Krankenschwester" lub "Krankenpfleger" w Republice Federalnej Niemiec,

  2. "hospitalier(ere)/verpleegassistente(e)" lub "infirmier(ere) hospitalier(ere)/ ziekenhuisverpleger (-verpleegster)" w Królestwie Belgii,

  3. "sygeplejerske" w Królestwie Danii,

  4. "infirmier(ere)" w Republice Francuskiej,

  5. "Registered General Nurse" w Republice Irlandii,

  6. "infermiere professionale" w Republice Włoskiej,

  7. "infirmier" w Wielkim Księstwie Luksemburga,

  8. "verpleegkundige" w Królestwie Niderlandów,

  9. "State Registered Nurse" lub "Registered General Nurse" w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

  10. Διπλωματονχος ή πτνχιονχος μοσοκόμος w Republice Greckiej,

  11. "Enfermero/a diplomado/a" w Królestwie Hiszpanii,

  12. "enfermeiro" w Republice Portugalii,

  13. "Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger" w Republice Austrii,

  14. "sairaanhoitaja - sjukskötare" w Republice Finlandii,

  15. "sjuksköterska" w Królestwie Szwecji,

  16. "všeobecná sestra/všeobecný ošetrovatel" w Republice Czeskiej,

  17. "ode" w Republice Estońskiej,

  18. Εγγεγραμμένος Νοσηλενεντης w Republice Cypryjskiej,

  19. "masa" w Republice Łotewskiej,

  20. "Bendrosios praktikos slaugytojas" w Republice Litewskiej,

  21. "ápoló" w Republice Węgierskiej,

  22. "Infermier Registrat tal-Ewwel Livell" w Republice Malty,

  23. "diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik" w Republice Słowenii,

  24. "sestra" w Republice Słowackiej,

  25. "hjukrunarfrcdingur" w Republice Islandii,

  26. "Krankenschwester - Krankenpfleger" w Księstwie Liechtensteinu,

  27. "offentlig godkjent sykepleier" w Królestwie Norwegii,

  28. "infirmiere", "infirmier", "Krankenschwester", "Krankenpfleger", "infermiera" lub "infermiere" w Konfederacji Szwajcarskiej.

Wykaz tytułów zawodowych położnych

  1. "Hebamme" lub "Entbindungspfleger" w Republice Federalnej Niemiec,

  2. "accoucheuse/vroedvrouw" w Królestwie Belgii,

  3. "jordemoder" w Królestwie Danii,

  4. "sage-femme" w Republice Francuskiej,

  5. "midwife" w Republice Irlandii,

  6. "ostetrica" w Republice Włoskiej,

  7. "sage-femme" w Wielkim Księstwie Luksemburga,

  8. "verloskundige" w Królestwie Niderlandów,

  9. "midwife" w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

  10. "μαια" lub "μαιεντης" w Republice Greckiej,

  11. "matrona" lub "asistente obstetrico" w Królestwie Hiszpanii,

  12. "enfermeiro especialista Em enfermagem de saúde materna e obstétrica" w Republice Portugalii,

  13. "Hebamme" w Republice Austrii,

  14. "kätilö - barnmorska" w Republice Finlandii,

  15. "barnmorska" w Królestwie Szwecji,

  16. "porodní asistentka/porodní asistent" w Republice Czeskiej,

  17. "ämmaemand" w Republice Estońskiej,

  18. "Εγγεγραμμένη Μαγα" Republice Cypryjskiej,

  19. "vecmate" w Republice Łotewskiej,

  20. "akušeris" w Republice Litewskiej,

  21. "szülésznő w Republice Węgierskiej,

  22. "qabla" w Republice Malty,

  23. "diplomirana babica / Diplomirani babičar" w Republice Słowenii,

  24. "pôrodná asistentka" w Republice Słowackiej,

  25. "ljósmódir" w Republice Islandii,

  26. "Hebamme" w Księstwie Liechtensteinu,

  27. "jordmor" w Królestwie Norwegii,

  28. "sage-femme", "Hebamme" lub "levatrice" w Konfederacji Szwajcarskiej.".

 

 

 1. posiadanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub czynności położnej, wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 4. przedstawienie zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że pielęgniarka, położna nie zostanie pozbawiona prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

 5. złożenie oświadczenia o władaniu językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej.

 

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych należy złożyć do okręgowej izby pielęgniarek i położnych, na obszarze której zainteresowana osoba zamierza wykonywać zawód.

 

b) Termin stwierdzenia prawa wykonywania zawodu

Procedura prowadzona przez okręgową radę pielęgniarek i położnych dotycząca stwierdzenia prawa wykonywania zawodu w odniesieniu do pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej powinna być dokonana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez pielęgniarkę, położną wraz z pełną dokumentacją (art. 12g ust. 2a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

 

c) Czasowe wykonywanie zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej

Pielęgniarka i położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zamierzająca czasowo wykonywać zawód pielęgniarki lub zawód położnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana będzie powiadomić o tym fakcie właściwą ze względu na miejsce udzielanych świadczeń okręgową radę pielęgniarek i położnych. Jednocześnie powinna przedstawić zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzające, że wykonuje zawód pielęgniarki, zawód położnej w tym państwie, oraz zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzające, że posiada jeden z dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej, jak również powinna wskazać miejsce wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11d ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

 

d) Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej zawarty jest w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku, w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

 

e) Organy stwierdzające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej oraz dokonujące wpisu do rejestru pielęgniarek, rejestru położnych to okręgowe rady pielęgniarek i położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych.

W Rzeczypospolitej Polskiej okręgowych izb pielęgniarek i położnych jest 45. Wykaz izb wraz z adresami i obszarem działania znajduje się na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (www.izbapiel.org.pl).

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby udzielają informacji wnioskodawcom (pielęgniarkom, położnym) w zakresie:

 • procedury uznawania kwalifikacji zawodowych, stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej,

 • wymaganych dyplomów, świadectw, innych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 • obowiązujących przepisów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki, zawodu położnej oraz dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych.

 

 

f) Złożenie wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych, przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, lub zawodu położnej oraz wpis do rejestru pielęgniarek, rejestru położnych - do okręgowej izby pielęgniarek i położnych, na obszarze której osoba zainteresowana zamierza wykonywać zawód

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa w punkcie IV 2a, dwoma fotografiami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych zobowiązana jest rozpatrzyć wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wpłynięcia wniosku. Uruchomienie procedury następuje w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z obowiązującymi dokumentami.

 

Jeżeli pielęgniarka rozpoczęła kształcenie przed dniem:

   1. 29 czerwca 1977 r. w Królestwie Belgii, Republice Włoskiej, Republice Federalnej Niemiec, Republice Francuskiej, Wielkim Księstwie Luksemburga i Królestwie Niderlandów,

   2. 29 czerwca 1979 r. w Królestwie Danii, w Republice Irlandii i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

   3. 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej,

   4. 1 stycznia 1986 r. Republice Portugalii i Królestwie Hiszpanii,

   5. 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Litewskiej,

   6. 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej pod warunkiem, że dokument poświadczający formalne kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument poświadczający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec,

   7. 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii,

   8. 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Estońskiej,

   9. 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Łotewskiej,

   10. 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji,

   11. 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii, Republice Islandii,

   12. 1 maja 1995 r. w Księstwie Lichtensteinu,

   13. 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,

   14. 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej,

 

do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że osoba ta wykonywała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z ostatnich 5 bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia,

albo

 • zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, został uzyskany po ukończeniu kształcenia zgodnego z przepisami Unii Europejskiej i jest traktowany przez te władze lub organizacje za równoważny z dokumentami, o których mowa w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia (patrz punkt IV 2 d).

 

Jeżeli położna rozpoczęła kształcenie przed dniem:

    1. 23 stycznia 1983 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Federalnej Niemiec, Republice Greckiej, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Republice Włoskiej, Wielkim Księstwie Luksemburga, Królestwie Niderlandów i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

    2. 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii i Republice Portugalii,

    3. 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Litewskiej,

    4. 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej pod warunkiem, że dokument poświadczający formalne kwalifikacje położnej uprawnia do wykonywania zawodu położnej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument poświadczający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec,

    5. 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii,

    6. 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Estońskiej,

    7. 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Łotewskiej,

    8. 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji,

    9. 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii, Republice Islandii,

    10. 1 maja 1995 r. w Księstwie Lichtensteinu,

    11. 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,

    12. 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej,

 

do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że osoba ta wykonywała zawód położnej przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z ostatnich 5 bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia,

albo

 • zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej, został uzyskany po ukończeniu kształcenia zgodnego z przepisami Unii Europejskiej i jest traktowany przez te władze lub organizacje za równoważny z dokumentami, o których mowa w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia (patrz punkt IV 2 d).

 

g) Uchwała okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Po weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej wniosku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych podejmuje uchwałę o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej i wpis do rejestru pielęgniarek, rejestru położnych. Posiedzenia okręgowej rady pielęgniarek i położnych odbywają się 1 raz w miesiącu zgodnie z przyjętym Regulaminem i kalendarium posiedzeń.

 

W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej przez okręgową radę pielęgniarek i położnych w formie uchwały o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru, zostanie ona przekazana bezpośrednio do osoby zainteresowanej.

 

W przypadku podjęcia decyzji negatywnej (wraz z uzasadnieniem i informacją o trybie odwoławczym) przez okręgową radę pielęgniarek i położnych o odmownie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej okręgowa rada pielęgniarek i położnych przekazuje bezpośrednio osobie zainteresowanej.

 

Fakt ten odnotowuje w swojej dokumentacji.

 

h) Odwołanie od uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Wnioskodawca ma prawo odwołać się od uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (art. 24 ust 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych). Odwołanie składa się do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych za pośrednictwem organu, który wydał uchwałę.

 

Do postępowania w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu stosuje się również przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Zasadą jest, że uchwały właściwego organu samorządu pielęgniarek i położnych w sprawie prawa wykonywania zawodu są decyzjami administracyjnymi. Oznacza to, że stosuje się tu przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.), a osobie zainteresowanej po wyczerpaniu toku instancji w samorządzie, tzn. odwołania do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przysługuje prawo zaskarżenia takiej decyzji do sądu administracyjnego (minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do sądu administracyjnego prawomocną uchwałę samorządu pielęgniarek i położnych w sprawach stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków okręgowej rady pielęgniarek i położnych bądź skreślenie z tej listy – art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych).

Ilekroć jest mowa o „państwie członkowskim Unii Europejskiej”, należy przez to rozumieć również „państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej.”

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok