43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Rodzaje i zakresy świadczeń

Rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Dz.U.2017.497 z dnia 2017.03.08

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 8 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA 1

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

(Dz. U. z 2017 r. poz. 497.)

Na podstawie art. 6ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020) zarządza się, co następuje:

§  1.  Rozporządzenie określa:

1)  rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą być udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną;

2)  wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego;

3)  rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pielęgniarkę i położną do celów diagnostycznych samodzielnie bez zlecenia lekarskiego;

4)  rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez pielęgniarkę;

5)  wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną.

§  2.  Pielęgniarka lub położna może udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, z uwzględnieniem §3 i §7.

§  3.  Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:

1)  świadczeń zapobiegawczych obejmujących:

a)  psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,

b)  prowadzenie edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzicznie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa;

2)  świadczeń diagnostycznych obejmujących:

a)  wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r., lub ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013, lub posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment,

b)  wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego i rozpoznanie cech elektrokardiograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie,

c)  wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez kaniulę założoną uprzednio przez lekarza w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu,

d)  ocenę i monitorowanie poziomu znieczulenia pacjenta oraz poziomu zwiotczenia w trakcie znieczulenia ogólnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

3)  świadczeń leczniczych obejmujących:

a)  dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,

b)  doraźną modyfikację dawki leczniczej produktu leczniczego przeciwbólowego i produktów leczniczych stosowanych w celu łagodzenia bólu u osób objętych opieką paliatywną, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu,

c)  przygotowanie pacjenta leczonego metodami: Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa (CADO), Automatyczna Dializa Otrzewnowa (ADO) i hemodializa oraz hiperalimentacja oraz jego rodziny - do współudziału w prowadzonym leczeniu, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,

d)  wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu,

e)  podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;

4)  świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących rehabilitację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra pielęgniarstwa.

§  4.  Pielęgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60) jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych obejmujących:

1)  ocenę stanu pacjenta;

2)  układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń;

3)  podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;

4)  bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych;

5)  przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:

a)  rurki ustno-gardłowej,

b)  rurki nosowo-gardłowej,

c)  przyrządów nadgłośniowych,

d)  konikopunkcji, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu;

6)  odsysanie dróg oddechowych;

7)  podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora;

8)  wykonywanie intubacji dotchawiczej lub prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia;

9)  wykonywanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora;

10)  wykonywanie defibrylacji zautomatyzowanej;

11)  wykonywanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie;

12)  wykonywanie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie;

13)  wykonywanie i ocena zapisu EKG;

14)  monitorowanie czynności układu oddechowego;

15)  monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;

16)  wykonywanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej;

17)  wykonywanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu;

18)  podawanie produktów leczniczych drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową (w przypadku podawania produktów leczniczych drogą doszpikową, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu);

19)  odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu;

20)  oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu;

21)  opatrywanie ran;

22)  tamowanie krwawień zewnętrznych;

23)  unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń;

24)  unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego;

25)  przyjęcie porodu;

26)  wykonywanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej;

27)  przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu;

28)  wykonywanie pomiaru temperatury głębokiej;

29)  podawanie pacjentowi produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia;

30)  podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

§  5.  Pielęgniarka zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3i 7ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zdrowotnych w zakresie, o którym mowa w § 4, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarstwa kardiologicznego, lub pielęgniarstwa chirurgicznego.

§  6. 

1.  Pielęgniarka zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, i jednostkami wojskowymi jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych i leczniczych obejmujących:

1)  wykonanie konikotomii;

2)  wykonanie intubacji dotchawicznej w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub przez nos, z użyciem lub bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej w zależności od wskazań terapeutycznych;

3)  wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych;

4)  wykonanie fasciotomii ratunkowej;

5)  wykonanie blokady obwodowej nerwów kończyn;

6)  wykonanie badania USG u pacjenta urazowego;

7)  odbarczenie tamponady osierdzia u pacjenta urazowego;

8)  wykonanie drenażu jamy opłucnowej ze wskazań życiowych;

9)  tamowanie krwotoków z użyciem środków hemostatycznych oraz opasek zaciskowych;

10)  płukanie żołądka, po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych;

11)  podawanie krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych pacjentom z objawami wstrząsu hipowolemicznego, jeżeli ukończyła szkolenie tego z zakresu;

12)  ocenę prezentowanych przez pacjenta symptomów zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres (zaburzenia nerwicowe związane ze stresem), w związku z procesem diagnostyczno-leczniczym;

13)  podejmowanie czynności w ramach osłony epidemiologicznej i epizootycznej stanów osobowych wojsk oraz w zakresie medycznej ochrony przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi (Chemical Biological Radiological Nuclear - CBRN), według obowiązujących instrukcji i standardów;

14)  podawanie produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, wydawanych bezpłatnie na podstawie art. 69b ust. 4ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60), leków w autostrzykawkach stanowiących indywidualne wyposażenie żołnierza oraz produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2.  Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem ukończenia przez pielęgniarkę kursów dokształcających wojskowo-medycznych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych oraz pracowników cywilnych resortu obrony narodowej oraz szkolenia w przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 11.

3.  Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1, realizowane są w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

4.  Pielęgniarka może nie podjąć lub odstąpić od wykonania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, w przypadku:

1)  rozerwania ciała, dekapitacji;

2)  rozległego zniszczenia czaszki i mózgu, masywnego urazu uniemożliwiającego prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

3)  oznak rozkładu gnilnego ciała lub stężenia pośmiertnego, zwęglenia, asystolii utrzymującej się powyżej 30 minut pomimo prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej wszystkimi metodami przyrządowymi i bezprzyrządowymi, przy szerokich, niereagujących na światło źrenicach.

§  7.  Położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:

1)  świadczeń diagnostycznych obejmujących:

a)  wykonywanie badania fizykalnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po 2001 r., lub posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013, lub posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment,

b)  wykonywanie standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego i rozpoznanie cech elektrokardiograficznych stanów chorobowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie,

c)  wykonywanie gazometrii z krwi tętniczej pobranej przez kaniulę założoną uprzednio przez lekarza w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu;

2)  świadczeń leczniczych obejmujących:

a)  dobór sposobów leczenia ran, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyjny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu, lub posiada tytuł magistra położnictwa,

b)  wykonywanie intubacji dotchawiczej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii,

c)  podawanie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,

d)  modyfikacja doraźnie dawki leku przeciwbólowego, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu.

§  8. 

1.  Pielęgniarka i położna wykonująca zawód w podmiocie leczniczym informuje bez zbędnej zwłoki lekarza, pod opieką którego znajduje się pacjent, o samodzielnym wykonaniu u tego pacjenta, bez zlecenia lekarskiego, świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz o podanych produktach leczniczych i wykonanych badaniach.

2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pielęgniarki i położnej sprawującej opiekę nad pacjentem wykonującej zawód poza podmiotem leczniczym, jeżeli w jej obecności pacjent zostanie objęty opieką lekarską.

§  9. 

1.  Wykaz produktów leczniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2.  Wykaz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§  10.  W przypadku braku możliwości interwencji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia matki lub dziecka, położna jest uprawniona do podania pacjentowi bez zlecenia lekarskiego produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§  11.  Pielęgniarka i położna może pobierać do celów diagnostycznych bez zlecenia lekarskiego każdy rodzaj materiału do badania, którego pobieranie wynika z uprawnień zawodowych nabytych w ramach kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego, w szczególności krew żylną, mocz, ślinę, kał, włosy, wyskrobiny z paznokci, wymaz z górnych dróg oddechowych, wymaz z rany, wymaz z dróg moczowych i narządów płciowych, wymaz z odbytu, wymaz z oka, wymaz z policzka i wymazy cytologiczne.

§  12.  Wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH PODAWANYCH PACJENTOWI PRZEZ PIELĘGNIARKĘ SYSTEMU W RAMACH WYKONYWANIA MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH

Lp.

Nazwa powszechnie stosowana (nazwa w języku polskim)

Postać

1

2

3

1

Acidum acetylsalicylicum

(Kwas acetylosalicylowy)

tabletki

2

Adenosinum (Adenozyna)

roztwór do wstrzykiwań

3

Amiodaroni hydrochloridum

(Amiodaronu chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań

4

Atropini sulfas (Atropiny siarczan)

roztwór do wstrzykiwań

5

Isosorbidi mononitras (Izosorbidu monoazotan)

tabletki

6

Budesonidum (Budezonid)

zawiesina do nebulizacji

7

Captoprilum (Kaptopryl)

tabletki

8

Clemastinum (Klemastyna)

roztwór do wstrzykiwań

9

Clonazepamum (Klonazepam)

roztwór do wstrzykiwań

10

Clopidogrelum (Klopidogrel)

(po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG)

tabletki

11

Dexamethasoni phosphas (Deksametazonu fosforan)

roztwór do wstrzykiwań

12

Diazepamum (Diazepam)

tabletki,

roztwór do wstrzykiwań,

wlewka doodbytnicza

13

Drotaverini hydrochloridum

(Drotaweryny chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań

14

Epinephrinum (Epinefryna)

roztwór do wstrzykiwań

15

Fentanylum (Fentanyl)

roztwór do wstrzykiwań

16

Flumazenilum (Flumazenil)

roztwór do wstrzykiwań

17

Furosemidum (Furosemid)

roztwór do wstrzykiwań

18

Glyceroli trinitras (Glicerolu triazotan)

tabletki,

aerozol do stosowania podjęzykowego

19

Glucagoni hydrochloridum

(Glukagonu chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań

20

Glucosum 5% (Glukoza 5%)

roztwór do wlewu dożylnego

21

Glucosum 20% (Glukoza 20%)

roztwór do wstrzykiwań

22

Heparinum natricum (Heparyna sodowa)

roztwór do wstrzykiwań

23

Hydrocortisonum (Hydrokortyzon)

roztwór do wstrzykiwań

24

Hydroxyzinum (Hydroksyzyna)

tabletki, roztwór do wstrzykiwań

25

Ibuprofenum (Ibuprofen)

tabletki

26

Ketoprofenum (Ketoprofen)

tabletki,

roztwór do wstrzykiwań

27

Lidocaini hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań,

(Lidokainy chlorowodorek)

żel

28

Magnesii sulfas (Magnezu siarczan)

roztwór do wstrzykiwań

29

Mannitolum - 15% (Mannitol - 15%)

roztwór do wlewu dożylnego

30

Metamizolum natricum (Metamizol sodowy)

roztwór do wstrzykiwań

31

Metoclopramidum (Metoklopramid)

roztwór do wstrzykiwań

32

Metoprololi tartras (Metoprololu winian)

roztwór do wstrzykiwań

33

Midazolamum (Midazolam)

roztwór do wstrzykiwań

34

Morphini sulfas (Morfiny siarczan)

roztwór do wstrzykiwań

35

Naloxoni hydrochloridum

(Naloksonu chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań

36

Natrii chloridum 0,9% (Sodu chlorek 0,9%)

roztwór do wlewu dożylnego

37

Natrii hydrogenocarbonas 8,4%

(Sodu wodorowęglan 8,4%)

roztwór do wstrzykiwań

38

Papaverini hydrochloridum

(Papaweryny chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań

39

Paracetamolum (Paracetamol)

czopki,

tabletki,

roztwór do wstrzykiwań

40

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny

roztwór do wlewu dożylnego

41

Płyny koloidowe niewymagające pobierania przed iniekcją krwi na grupę oraz próby krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, żelatyna modyfikowana)

roztwór do wlewu dożylnego

42

Salbutamolum (Salbutamol)

roztwór do wstrzykiwań,

roztwór do nebulizacji

43

Solutio Ringeri/zbilansowany roztwór elektrolitowy

roztwór do wlewu dożylnego

44

Thiethylperazinum (Tietylperazyna)

czopki, roztwór do wstrzykiwań

45

Ticagrelorum (Tikagrelor)

(po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG)

tabletki

46

Oxygenium medicinalis (Tlen medyczny)

gaz

47

Urapidilum (Urapidyl)

roztwór do wstrzykiwań

 

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH PODAWANYCH PACJENTOWI PRZEZ PIELĘGNIARKI ZATRUDNIONE LUB PEŁNIĄCE SŁUŻBĘ W PODMIOTACH LECZNICZYCH BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI, DLA KTÓRYCH PODMIOTEM TWORZĄCYM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ, I JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWYCH I PRZY ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM DZIAŁAŃ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ

Lp.

Nazwa powszechnie stosowana (nazwa w języku polskim)

Postać

1

2

3

1

Acidum tranexamicum

(Kwas traneksamowy)

roztwór do wstrzykiwań

2

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum

(Amoksycylina)

roztwór do wstrzykiwań

3

Ciprofloxacinum

(Ciprofloksacyna)

roztwór do wstrzykiwań

4

Clindamycinum

(Klindamycyna)

roztwór do wstrzykiwań

5

Cefotetan

(Cefotetan)

roztwór do wstrzykiwań

6

Cloxacillinum

(Kloksacylina)

roztwór do wstrzykiwań

7

Etomidate

(Etomidat)

roztwór do wstrzykiwań

8

Ertapenem

(Ertapenem)

roztwór do wstrzykiwań

9

Fentanylum

(Fentanyl)

doustna - lizak

10

Ketaminum

(Ketamina)

roztwór do wstrzykiwań

11

Mannitolum

(Mannitol - 5%, 10%, 20%)

roztwór do wlewu dożylnego

12

Moxifoxacin

(Moksyfloksacyna)

tabletki

13

Neostigmine methilsulphate

(Neostygmina)

roztwór do wstrzykiwań

14

Propofol

(Propofol)

roztwór do wstrzykiwań

15

Vecuronium bromide

(Wekuronium)

roztwór do wstrzykiwań

16

Suxamethonii chloridum (chlorsuccilin)

(Sukcynocholina)

roztwór do wstrzykiwań

17

Bacitracinum

(Bacytracyna)

krople do oczu

18

Proxymetacaine hydrochloride

(Proksymetakaina)

krople do oczu

19

Sulfacetamidum natricum

(Sulfacetamid)

krople do oczu

 

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DO STOSOWANIA KTÓRYCH SĄ UPRAWNIONE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE SAMODZIELNIE BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO

Lp.

Nazwa powszechnie stosowana

(nazwa w języku polskim)

Postać

1

2

3

1

Acidum acetylsalicylicum

(Kwas acetylosalicylowy)

tabletki

2

Budesonidum (Budezonid)

zawiesina do nebulizacji

3

Captoprilum (Kaptopryl)

tabletki

4

Clemastinum (Klemastyna)

tabletki, syrop

5

Drotaverini hydrochloridum

tabletki,

(Drotaweryny chlorowodorek)

czopki,

roztwór do wstrzykiwań

6

Furosemidum (Furosemid)

tabletki

7

Glyceroli trinitras (Glicerolu triazotan)

tabletki,

aerozol do stosowania podjęzykowego

8

Glucagoni hydrochloridum

(Glukagonu chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań

9

Glucosum 5% (Glukoza 5%)

roztwór do wlewu dożylnego

10

Glucosum 20% (Glukoza 20%)

roztwór do wstrzykiwań

11

Hydrocortisonum (Hydrokortyzon)

roztwór do wstrzykiwań,

krem,

maść

12

Hydroxyzinum (Hydroksyzyna)

tabletki,

syrop

13

Hyoscini butylbromidum

tabletki,

(Hioscyny butylobromek)*

czopki

14

Ibuprofenum (Ibuprofen)

tabletki

15

Ketoprofenum (Ketoprofen)

tabletki

16

Lidocaini hydrochloridum

żel,

(Lidokainy chlorowodorek)

aerozol,

roztwór do wstrzykiwań*

17

Loperamidi hydrochloridum (Loperamidu chlorowodorek)

tabletki

18

Magnesii sulfas (Magnezu siarczan)

roztwór do wstrzykiwań

19

Metamizolum natricum (Metamizol sodowy)

tabletki,

czopki

20

Metamizolum natricum + Papaverinum + Atropinum

(Metamizol sodowy + Papaweryna + Atropina)

czopki

21

Metoclopramidum (Metoklopramid)

tabletki

22

Metoprololi tartras (Metoprololu winian)

tabletki

23

Natrii chloridum 0,9% (Sodu chlorek 0,9%)

roztwór do wlewu dożylnego

24

Papaverini hydrochloridum

(Papaweryny chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań

25

Paracetamolum (Paracetamol)

czopki,

tabletki,

roztwór do wstrzykiwań

26

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny

roztwór do wlewu dożylnego

27

Salbutamolum (Salbutamol)

roztwór do nebulizacji

28

Suppositoria Glyceroli (Czopki glicerolowe)

czopki

29

Solutio Ringeri/zbilansowany roztwór elektrolitowy

roztwór do wlewu dożylnego

30

Thiethylperazinum (Tietylperazyna)

czopki,

tabletki

31

Oxygenium medicinalis (Tlen medyczny)

gaz

32

Epinephrinum (Epinefryna)

roztwór do wstrzykiwań

33

Produkty lecznicze oznaczone symbolem OTC

wszystkie dostępne

* Dotyczy położnej.

 

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, DO STOSOWANIA KTÓRYCH SĄ UPRAWNIONE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE SAMODZIELNIE BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO

Lp.

Nazwa środka pomocniczego

1

2

1

Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej

2

Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych

3

Cewniki zewnętrzne

4

Cewniki urologiczne

5

Cewniki jednorazowe urologiczne lub hydrofilowe cewniki urologiczne

6

Worki do zbiórki moczu z odpływem

7

Worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii

8

Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w systemie jednoczęściowym lub worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny

9

Środki absorpcyjne (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne)

10

Pończochy kikutowe kończyn górnych i dolnych

11

Majteczki po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym

12

Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna

13

Materac przeciwodleżynowy

14

Opatrunki (emplastrii)

15

Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi

16

Nebulizator (generator aerozolu)

17

Maska tlenowa

 

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH PODAWANYCH PACJENTOWI PRZEZ POŁOŻNĄ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI INTERWENCJI LEKARSKIEJ, GDY ZWŁOKA W ICH PODANIU MOGŁABY SPOWODOWAĆ STAN NAGŁEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA MATKI LUB DZIECKA

Lp.

Nazwa powszechnie stosowana (nazwa w języku polskim)

Postać

1

2

3

1

Demoxytocinum (Demoksytocyna)

tabletki

2

Drotaverini hydrochloridum

(Drotaweryny chlorowodorek)

tabletki,

roztwór do wstrzykiwań

3

Hyoscini butylbromidum

(Hioscyny butylobromek)

roztwór do wstrzykiwań,

tabletki,

czopki

4

Magnesii sulfas (Magnezu siarczan)

roztwór do wstrzykiwań

5

Methylergometrini maleas

(Metyloergometryny maleinian)

roztwór do wstrzykiwań

6

Oxytocinum (Oksytocyna)

roztwór do wlewu dożylnego, roztwór do wstrzykiwań

7

Papaverini hydrochloridum

(Papaweryny chlorowodorek)

roztwór do wstrzykiwań

 

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYKAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DO SAMODZIELNEGO PRZEPROWADZANIA PRZEZ PIELĘGNIARKĘ I POŁOŻNĄ

Lp.

Nazwa badania diagnostycznego

1

2

1

Badania przeprowadzane z zastosowaniem analizatorów:

- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

- sód,

- potas,

- wapń,

- kreatynina,

- glukoza,

- mleczany,

- czas protrombinowy (INR),

- TSH,

- gazometria z krwi żylnej,

- gazometria z krwi włośniczkowej

2

Badania przeprowadzane za pomocą szybkich testów diagnostycznych:

- białko C-reaktywne (CRP),

- troponina,

- hemoglobina glikowana (HbA1c),

- badanie moczu (białko, ciała ketonowe, cukier, test ciążowy)

3

Badania przeprowadzane z zastosowaniem innych urządzeń pomiarowych:

- przezskórny pomiar bilirubiny,

- pomiar glikemii za pomocą glukometru

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniemMinistra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. poz. 1540), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 102 ust. 1ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020).

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok