Wniosek dla świadczeniobiorców ws sposobu podziału wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych od lipca 2019r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca posiadający umowę z NFZ sporządza informację o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 (ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarek i położnych) na dzień 1 lipca 2019 r. i przekazuje do NFZ do 15 lipca 2019 r. Dyrektor oddziału NFZ jest obowiązany na podstawie przekazanych informacji w terminie 14 dni od ich otrzymania do przedstawienia świadczeniodawcy aneksu do umowy o świadczeniach zdrowotnych. Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych wydają opinie w sprawie sposobu podziału środków w terminie 21 dni od dnia przekazanej propozycji. W przypadku braku pozytywnej opinii Okręgowej Izba Pielęgniarek i Położnych – pracodawca niezwłocznie dokonuje podziału środków w równej miesięcznej wysokości.

BOIPiP prosi o przesyłanie wypełnionych wniosków mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie osobiście w Sekretariacie Izby.
 
Do pobrania w wersji PDF oraz formacie MS Word:
 
 
 
 
 

Przypominamy o aktualizacji danych w Rejestrze BOIPiP

 

Informacja o obowiązku aktualizacji danych

 


Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z:

 • art. 19 ust 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2019.576 t.j.) pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formie:

  ·            umowy o pracę;

  ·            w ramach stosunku służbowego;

  ·            na podstawie umowy cywilnoprawnej;

  jest obowiązana w terminie 14 od dnia nawiązania stosunku służbowego, zawarcia umowy lub rozwiązaniu czy wygaśnięciu umowy poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu.

 • art. 46 w/w ustawy pielęgniarka i położna wpisana do rejestru jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkichzmianach danych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 • art. 107 ustawy o działalności leczniczej pielęgniarki i położne wykonujące działalność lecznicza w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych zobowiązana jest do zgłaszania wszelkich zmian objętych rejestrem  w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

W CELU AKTUALIZACJI DANYCH NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

 1. w przypadku zmiany nazwiska - oryginał prawa wykonywania zawodu oraz oryginał i kserokopię aktu małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska,
 2. w przypadku uzyskania tytułu specjalisty - oryginał prawa wykonywania zawodu oraz oryginał i kserokopię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie specjalizacji,
 3. w przypadku ukończenia szkoły wyższej (studia pomostowe) - odpis dyplomu szkoły wyższej - część „A” i „B” (suplement),
 4. w przypadku uzyskania kwalifikacji (kursy) - oryginał i kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,
 5. w przypadku zmiany zatrudnienia - pisemna informacja zawierająca nazwę i adres pracodawcy, stanowisko oraz okres zatrudnienia

 

Aktualizacji danych można dokonać poprzez wypełnienie Arkusza aktualizacyjnego danych osobowych i przesłaniu go na adres Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28 lub przesłania go poprzez Pełnomocnego Przedstawiciela Okręgowej Rady BOIPiP danego zakładu lub rejonu wyborczego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rejestru pod numerem telefonu 33 811 89 58.


 

Rekomendacja PTPoł w zakr. stosowania produktu Prolaktan

Badanie ankieto­we „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią” zrealizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przeprowadzone w 2018 roku wśród 3205 kobiet w okresie laktacji, wykazało, że główną przyczyną zbyt wczesnego rezygno­wania z karmienia piersią (przed ukończeniem 6. miesiąca życia dziecka) był brak wystarczają­cej ilości pokarmu (u prawie 40% respondentek). Wśród kolejnych powodów wskazanych przez ankietowane znalazły się: brak odpowiedniej wiedzy o zaletach i korzyściach karmienia naturalnego, przekonanie, że jest ono zbyt czasochłonne, a także występująca choroba i/lub hospitalizacja dziecka. Tendencję tę potwierdza­ją również inne niezależne badania realizowane w Polsce i za granicą, w których niewystarcza­jącą ilość pokarmu jako główną przyczynę rezygnacji z karmienia piersią wskazała podob­na liczba ankietowanych kobiet.

 

Zaproszenie na Konferencję w dniu 13 czerwca 2019 r.

 

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane pielęgniarki i położne

na Konferencję

 

nt. „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych.

Zdarzenia niepożądane w pielęgniarstwie.

Stosowanie przymusu bezpośredniego”,

 

której prelegentem będzie Pani dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

- Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

 

Konferencja odbędzie się w siedzibie BOIPiP

w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 9:00.

 

 

                                                                      Zapraszamy!!!!!

 

 


 

Raport z badania „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią”

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią”.
Celem badań, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przeprowadzonych na grupie ponad 3 tysięcy kobiet była próba poznania postaw i wiedzy młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią.

 


Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok