Tel./fax +48 33 822 81 11
e-mail: boipip@boipip.org.pl

Poniedziałek 27 Maj 2024

Zadania

Do zadań samorządu w szczególności należy:

 • sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów,
 • ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem,
 • ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
 • integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych,
 • obrona godności zawodowej
 • reprezentowanie i ochrona zawodów,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 • stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu,
 • prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej /Dz.U.174.1039 z późn. zm./,
 • opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów,
 • opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych,
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego,
 • prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
 • przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej,
 • opiniowanie programów kształcenia zawodowego,
 • orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej,
 • udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu,
 • współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą,
 • współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju,
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych,
 • zarządzanie majątkiem własnym,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega jedynie ustawie.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok